מצוה:מפתח דפים

מצוות עשה עריכה

(הרמב"ן מונה י"ז מצוות עשה שאינן מופיעות בספר המצוות לרמב"ם, לכן מספר המצוות ברשימה זו עולה על רמ"ח.)

 1. מצוה:לאבד עבודה זרה ומשמשיה
 2. מצוה:לאהוב את ה'
 3. מצוה:לאהוב את הגר
 4. מצוה:לאהוב כל אדם מישראל
 5. מצוה:לאכול את שיירי המנחות
 6. מצוה:לאכול בקדושה את פרי העץ בשנה הרביעית לנטיעתו
 7. מצוה:לאכול בשר הפסח עם מצה ומרור
 8. מצוה:לאכול בשר פסח שני עם מצה ומרור
 9. מצוה:לאכול בשר חטאת ואשם
 10. מצוה:לאכול מעשר שני לפני ה'
 11. מצוה:לאכול מצה בליל פסח
 12. מצוה:לאכול תרומה בטהרה
 13. מצוה:לאפשר לקונה לפדות את ביתו בעיר מוקפת חומה עד השלמת שנה
 14. מצוה:לבדוק בסימני העוף
 15. מצוה:לבדוק סימני בהמה וחיה
 16. מצוה:לבדוק סימני דגים
 17. מצוה:לבדוק סימני חגבים
 18. מצוה:לבנות את בית הבחירה
 19. מצוה:לברך את ה' אחרי אכילה לשובע
 20. מצוה:לברך את ה' לפני שלומדים תורה
 21. מצוה:לגרש בגט
 22. מצוה:לדבוק בה'
 23. מצוה:לדון בבהמה שהזיקה לרכוש על-פי דין תורה (דין שן ורגל)
 24. מצוה:לדון בהפרת נדרים ככתוב בתורה
 25. מצוה:לדון בנזקי אש על-פי דין תורה
 26. מצוה:לדון בנזקי בהמה שהזיקה לאדם על-פי דין תורה (דין שור תם ושור נגח)
 27. מצוה:לדון בנזקי הבור על-פי דין תורה
 28. מצוה:לדון בסדר הנחלות ככתוב בתורה
 29. מצוה:לדון גנב בתשלומין או במיתה
 30. מצוה:לדון טוען ונטען על-פי דין תורה
 31. מצוה:לדון משאיל ושואל על-פי דין תורה
 32. מצוה:לדון קונה ומוכר על-פי דין תורה
 33. מצוה:לדון שומר חינם על-פי דין תורה
 34. מצוה:לדון שכיר ושוכר על-פי דין תורה
 35. מצוה:לדרוש ולחקור את העדים
 36. מצוה:להביא אשם ולשלם קרן וחומש אם מעל בהקדש
 37. מצוה:להביא את כל הנדרים למקדש ברגל הראשון
 38. מצוה:להביא ביכורים למקדש
 39. מצוה:להביא קדשים לבית הבחירה
 40. מצוה:להביא קורבן אשם על ספק חטא
 41. מצוה:להביא קורבן אשם ודאי
 42. מצוה:להביא קורבן חטאת אם חטא בשגגה
 43. מצוה:להביא קורבן עולה ויורד על החטאים המפורטים
 44. מצוה:להדליק אש על המזבח
 45. מצוה:להודיע על המצורע עד שיובדלו ממנו בני אדם
 46. מצוה:להוכיח כל אדם מישראל שאינו מתנהג כשורה
 47. מצוה:להושיב רוצח בשגגה בעיר מקלט
 48. מצוה:להחזיר המשכון לבעלים בעת שצריך לו
 49. מצוה:להחרים שבעה עממין
 50. מצוה:להיות שתי הבהמות קודש אם המיר אחת באחרת לקורבן
 51. מצוה:להיות תמים עם ה' ולהאמין בלב שלם שהכל מעם ה'
 52. מצוה:להיטהר מן הצרעת בטקס המתואר בתורה
 53. מצוה:להימנע מלהשתמש בבגדים שנצטרעו
 54. מצוה:להימנע מלהשתמש בבתים שנצטרעו
 55. מצוה:להיראות במקדש ברגלים (קורבן ראייה)
 56. מצוה:להישבע בשמו יתברך באמת
 57. מצוה:להכות את מי שהתחייב מלקות בבית-דין
 58. מצוה:להכין אפר פרה אדומה
 59. מצוה:להכיר באחדות ה'
 60. מצוה:להכיר במציאות ה'
 61. מצוה:להלוות לנכרי בריבית
 62. מצוה:להלוות לעני
 63. מצוה:להמית אדם רק בחטא שלו ולא בחטא של אחרים
 64. מצוה:להניח העוללות שבכרם לפאה
 65. מצוה:להניח לעניים את השכחה
 66. מצוה:להניח לשכיר לאכול מהמחובר שעושה בו
 67. מצוה:להניח פאה בשדה מן התבואה לעני ולגר
 68. מצוה:להעיד עדות אמת
 69. מצוה:להעניק לעבד העברי בצאתו לחופשי
 70. מצוה:להפריש חלה תרומה מהעיסה
 71. מצוה:להפריש מעשר בכל שנה שאינה שלישית כדי לאכלו בירושלים (מעשר שני)
 72. מצוה:להפריש מעשר בכל שנה שלישית ולתתו לעניים (מעשר עני)
 73. מצוה:להפריש מעשר מצמח הארץ ולתתו ללוי (מעשר ראשון)
 74. מצוה:להפריש ערי מקלט
 75. מצוה:להפריש תרומה גדולה ולתת לכוהן
 76. מצוה:להפריש תרומה גדולה ותרומת מעשר מהחלק המובחר
 77. מצוה:להציל הנרדף בנפשו של הרודף
 78. מצוה:להציל חיים של גר תושב, גר צדק או אזרח
 79. מצוה:להקהיל את העם לקריאת התורה במוצאי השמיטה
 80. מצוה:להקטיר קטורת
 81. מצוה:להקריב את כל הקורבנות בין תמיד של בוקר לתמיד של ערב
 82. מצוה:להקריב את לחם התנופה (שתי הלחם) בחג השבועות
 83. מצוה:להקריב את עומר התנופה
 84. מצוה:להקריב חטאת הקהל אם שגגו כל עדת ישראל
 85. מצוה:להקריב כל הקורבנות בבית הבחירה
 86. מצוה:להקריב עולת תמיד בבוקר ובין הערבים בכל יום
 87. מצוה:להקריב קורבן מוסף ביום חג השבועות
 88. מצוה:להקריב קורבן מוסף ביום ראש השנה
 89. מצוה:להקריב קורבן מוסף ביום שמיני עצרת
 90. מצוה:להקריב קורבן מוסף בכל יום משבעת ימי הסוכות
 91. מצוה:להקריב קורבן מוסף בראש חודש
 92. מצוה:להקריב קורבן מוסף בשבת
 93. מצוה:להקריב קורבן מוסף כל שבעת ימי הפסח
 94. מצוה:להקריב קורבן מוסף של יום הכיפורים
 95. מצוה:להקריב קרבן בהמה רק מבקר וצאן
 96. מצוה:להרוג בחנק את מי שנתחייב חנק בבית דין
 97. מצוה:להרוג בסייף את מי שנתחייב סייף בבית דין
 98. מצוה:להרים את הדשן
 99. מצוה:להריע ביום ראשון בתשרי
 100. מצוה:להשבית חמץ ושאור מבתינו בערב פסח
 101. מצוה:להשיב אבידה לישראל
 102. מצוה:להשיב את הגזל
 103. מצוה:להשיב את הקרקע לבעליה ביובל
 104. מצוה:להשיב את הריבית ללווה
 105. מצוה:להשמיט את כל ההלוואות בשביעית
 106. מצוה:להשתמש בעצים הסובבים עיר במצור לאכילה בלבד
 107. מצוה:להשתמש בפירות שביעית לאכילה בלבד
 108. מצוה:להתוודות על חטא
 109. מצוה:להתוודות על קיום משפטי המעשרות והתרומות
 110. מצוה:להתענות ביום עשירי בתשרי
 111. מצוה:להתקין יתד לחפור בו במחנה המלחמה
 112. מצוה:להתקין מקום להיפנות בו במחנה המלחמה
 113. מצוה:להתרחק מכל דבר שעלול להביא לשקר במשפט
 114. מצוה:לזכור מה שעשה לנו עמלק
 115. מצוה:לחוג ברגלים (קורבן חגיגה)
 116. מצוה:לחטא טומאת מת בהזאת מי נידה
 117. מצוה:לחלוץ נעלו של היבם אם סירב לייבם
 118. מצוה:לחשב הזמנים והתקופות לפי מחזורי הלבנה והחמה
 119. מצוה:לטבול לטהרה
 120. מצוה:לטעון המשא שנפל מבהמת הזולת
 121. מצוה:לייבם את אשת האח שנפטר ללא בנים
 122. מצוה:לייעד אמה עבריה לאדוניה או לבנו
 123. מצוה:ליישב את ארץ ישראל
 124. מצוה:לירא את ה'
 125. מצוה:לירוא האב והאם
 126. מצוה:לירוא מן המקדש
 127. מצוה:לכבד האב והאם
 128. מצוה:לכבד זקנים וחכמים
 129. מצוה:לכסות את דם השחיטה
 130. מצוה:לכתוב כל אחד ספר תורה לעצמו
 131. מצוה:ללכת ולהדמות בדרכי ה' יתברך
 132. מצוה:ללמוד תורה וללמדה
 133. מצוה:למול כל זכר בן שמונת ימים
 134. מצוה:למחות זרעו של עמלק מן העולם
 135. מצוה:למלוח כל קרבן
 136. מצוה:למנות מלך מישראל
 137. מצוה:למנות שופטים ושוטרים
 138. מצוה:למשוח כהן גדול ומלכי בית דוד בשמן המשחה
 139. מצוה:למשוח כהן שידבר אל העם בשעת מלחמה
 140. מצוה:לנגוש את הנוכרי עובד עבודה זרה
 141. מצוה:לנהוג באשת יפת תואר ככתוב בתורה
 142. מצוה:לנהוג בעבד עברי על-פי דיני התורה
 143. מצוה:לנטות לדעת רבים בפסיקת הדין
 144. מצוה:לסדר את לחם הפנים והלבונה
 145. מצוה:לספור שבעה שבועות מיום הנף העומר
 146. מצוה:לספור שבע שבתות שנים
 147. מצוה:לספר ביציאת מצרים בליל פסח
 148. מצוה:לסקול את מי שנתחייב סקילה בבית דין
 149. מצוה:לעבוד בעבד כנעני לעולם
 150. מצוה:לעבוד ה' יתברך בתפילה בכל יום
 151. מצוה:לעזוב את לקט הקציר לעני ולגר
 152. מצוה:לעזוב את פרט הכרם לעני ולגר
 153. מצוה:לערוך את נרות המקדש
 154. מצוה:לערוף פטר חמור אם לא רצה לפדותו
 155. מצוה:לערוף ראש העגלה בנחל כשנמצא הרוג ולא יודעים מי הכהו
 156. מצוה:לעשות את האשם על-פי התורה
 157. מצוה:לעשות את החטאת לפי התורה
 158. מצוה:לעשות את המנחה לפי התורה
 159. מצוה:לעשות את העולה לפי התורה
 160. מצוה:לעשות את השלמים על-פי התורה
 161. מצוה:לעשות כדברי השופטים באותו דור
 162. מצוה:לעשות לעד זומם כאשר זמם
 163. מצוה:לעשות מעקה לגג הבית
 164. מצוה:לעשות פסח שני בי"ד באייר
 165. מצוה:לעשות ציצית
 166. מצוה:לפדות אמה עבריה אם אדוניה אינו מייעדה
 167. מצוה:לפדות בכור אדם בכסף
 168. מצוה:לפדות פטר חמור בשה
 169. מצוה:לפדות קדשים שנפל בהם מום
 170. מצוה:לפסוק טומאת אוכלים
 171. מצוה:לפסוק טומאת זב
 172. מצוה:לפסוק טומאת זבה
 173. מצוה:לפסוק טומאת יולדת
 174. מצוה:לפסוק טומאת מת
 175. מצוה:לפסוק טומאת נבלה
 176. מצוה:לפסוק טומאת נידה
 177. מצוה:לפסוק טומאת צרעת אדם
 178. מצוה:לפסוק טומאת צרעת בגדים
 179. מצוה:לפסוק טומאת צרעת בתים
 180. מצוה:לפסוק טומאת שכבת זרע
 181. מצוה:לפסוק טומאת שרץ
 182. מצוה:לפרוק המשא מבהמתו של חברו שנפלה
 183. מצוה:לפרות ולרבות
 184. מצוה:לצדק את הדין ולדעת שהכל לטובה
 185. מצוה:לקבוע מזוזה בפתחים
 186. מצוה:לקבור את התלוי ביום תלייתו, וכן את כל המתים
 187. מצוה:לקדש את השבת בדברים
 188. מצוה:לקדש את זרע אהרון
 189. מצוה:לקדש את שנת החמישים - שנת היובל
 190. מצוה:לקדש בכור בהמה טהורה וחמור
 191. מצוה:לקדש חודשים ולעבר שנים
 192. מצוה:לקחת אישה
 193. מצוה:לקחת ארבעה מינים
 194. מצוה:לקיים את הנדרים
 195. מצוה:לקנוס את החובל בחבירו כמו שכתוב בתורה
 196. מצוה:לקרוא את פרשת "ארמי אובד אבי..." על הביכורים
 197. מצוה:לקרוא קריאת שמע פעמים בכל יום
 198. מצוה:לשאת את הארון בכתף
 199. מצוה:לשבות ביום השביעי
 200. מצוה:לשבות ביום ראש השנה
 201. מצוה:לשבות ביום ראשון של פסח
 202. מצוה:לשבות בשביעי של פסח
 203. מצוה:לשבות ממלאכה ביום עצרת
 204. מצוה:לשבות ממלאכה ביום ראשון של חג הסוכות
 205. מצוה:לשבות ממלאכה ביום שמיני של סוכות
 206. מצוה:לשבות מעבודת הארץ בשנה השביעית
 207. מצוה:לשבת בסוכה
 208. מצוה:לשחוט בהמה וחיה ועוף כראוי
 209. מצוה:לשחוט הפסח במועדו
 210. מצוה:לשלוח שלום לערים שצרים עליהן
 211. מצוה:לשלח את הטמאים חוץ למחנה שכינה
 212. מצוה:לשלח את הציפור אם לקחה מעל אפרוחיה
 213. מצוה:לשמוח ברגלים (קורבן שמחה)
 214. מצוה:לשמוח יחד בבית בשנת הנישואים הראשונה
 215. מצוה:לשמוט ולהתיר לכל את צמח הארץ בשביעית
 216. מצוה:לשמוע אל נביא אמת
 217. מצוה:לשמור המקדש וללכת סביבו
 218. מצוה:לשמור על איזון המאזניים והמשקלים והמידות
 219. מצוה:לשפוט בצדק
 220. מצוה:לשרוף את מי שנתחייב שריפה בבית דין
 221. מצוה:לשרוף בשר קודש שנטמא
 222. מצוה:לשרוף בשר קודש שנפסל בנותר או פיגול
 223. מצוה:לשרוף עיר הנידחת ולהרוג אנשיה
 224. מצוה:לתלות את מי שנתחייב תליה בבית-דין
 225. מצוה:לתקוע בחצוצרות במקדש בעת שמחה ובעת צרה
 226. מצוה:לתקוע בשופר ביום הכיפורים של יובל, לשחרור הקרקעות והעבדים
 227. מצוה:לתת זרוע ולחיים וקיבה לכוהן
 228. מצוה:לתת לאויבים אפשרות לברוח מהמצור
 229. מצוה:לתת לכוהן ראשית הגז
 230. מצוה:לתת מחצית השקל בשנה
 231. מצוה:לתת מעשר בהמה טהורה כל שנה
 232. מצוה:לתת ערים ללוויים לשבת בהן וכן להיות מקלט לרוצח בשגגה
 233. מצוה:לתת צדקה כמסת ידו
 234. מצוה:לתת שכר לשכיר ביומו
 235. מצוה:שיביא איש את אשתו הסוטה אל הכהן שיעשה לה כמשפט הכתוב
 236. מצוה:שיברכו הכהנים את עם ישראל בכל יום
 237. מצוה:שיגדל הנזיר את שער ראשו
 238. מצוה:שיהיו כל הקרבנות שאנחנו מקריבים בני שמונה ימים ומעלה
 239. מצוה:שיהיו כל הקרבנות שאנחנו מקריבים תמימים
 240. מצוה:שייטמאו הכוהנים לקרוביהם
 241. מצוה:שיינתנו הנכסים שהוחרמו לכהנים
 242. מצוה:שיישא הכהן הגדול נערה בתולה
 243. מצוה:שייתן המעריך אדם את הדמים הקצובים בתורה
 244. מצוה:שייתן המעריך בהמה כפי שיעריכנה הכוהן
 245. מצוה:שייתן המעריך בית בערך שיעריכנה הכוהן ותוספת חומש
 246. מצוה:שייתן המעריך שדה כערך הקצוב בתורה
 247. מצוה:שיכתוב המלך ספר תורה שני לעצמו
 248. מצוה:שילבשו הכהנים את בגדי הכוהנים
 249. מצוה:שינקום גואל הדם ברוצח ע"י הבאתו לדין או הריגתו
 250. מצוה:שיעבדו הכהנים והלויים במשמרות אך ברגלים יעבדו כולם בשווה
 251. מצוה:שיעבדו הלוויים במקדש
 252. מצוה:שיעשה הכהן הגדול את עבודת יום הכיפורים על-פי התורה
 253. מצוה:שיקריב הזב קרבן כשיתרפא מזובו
 254. מצוה:שיקריב הכהן הגדול מנחה בכל יום
 255. מצוה:שיקריב המצורע קורבן כשיתרפא מצרעתו
 256. מצוה:שיקריב כל כהן שנכנס לעבודה מנחה
 257. מצוה:שירחצו כהנים ידיהם ורגליהם בגשתם לעבודה
 258. מצוה:שישא האונס את אנוסתו וישלם לה קנס
 259. מצוה:שישא המפתה את המפותה או ישלם קנס
 260. מצוה:שיתגלח המצורע ביום השביעי לטהרתו
 261. מצוה:שיתגלח הנזיר ויביא קרבנות בסוף ימי נזרו
 262. מצוה:שיתן הלוי מעשר מן המעשר לכהן
 263. מצוה:שתקריב הזבה קורבן כשתתרפא מזובה
 264. מצוה:שתקריב היולדת קרבן
 265. מצוה:שתשב אשת המוציא שם רע תחתיו ולו תהיה לאישה
 266. מצוה:תפילין של יד
 267. מצוה:תפילין של ראש

מצוות לא תעשה עריכה

(הרמב"ן מונה י"ז מצוות לא תעשה שאינן מופיעות בספר המצוות לרמב"ם, לכן מספר המצוות ברשימה זו עולה על שס"ה.)

 1. מצוה:לא לאחר את הבאת הנדרים יותר משלושה רגלים
 2. מצוה:לא לאחר שכר שכיר
 3. מצוה:לא לאכול אבר מן החי
 4. מצוה:לא לאכול את גיד הנשה
 5. מצוה:לא לאכול בהמה וחיה טמאה
 6. מצוה:לא לאכול ביכורים מחוץ לירושלים או לפני שהונחו בעזרה
 7. מצוה:לא לאכול בכור תמים חוץ לירושלים
 8. מצוה:לא לאכול בשר בחלב
 9. מצוה:לא לאכול בשר העולה
 10. מצוה:לא לאכול בשר קדשים שנטמאו
 11. מצוה:לא לאכול דג טמא
 12. מצוה:לא לאכול דם בהמה חיה ועוף
 13. מצוה:לא לאכול הפסח נא או מבושל, אלא צלוי באש בלבד
 14. מצוה:לא לאכול ולשתות ביום הכיפורים
 15. מצוה:לא לאכול ולשתות תקרובת עבודה זרה, ובכלל זה יין נסך
 16. מצוה:לא לאכול חמץ בערב פסח אחר חצות
 17. מצוה:לא לאכול חמץ בפסח
 18. מצוה:לא לאכול טבל
 19. מצוה:לא לאכול טריפה
 20. מצוה:לא לאכול כלאי הכרם
 21. מצוה:לא לאכול כרמל מתבואה חדשה לפני הקרבת העומר
 22. מצוה:לא לאכול לחם מתבואה חדשה לפני הקרבת העומר
 23. מצוה:לא לאכול מבשר העגלה שנערפה בנחל
 24. מצוה:לא לאכול מבשר חטאות הנעשין בפנים
 25. מצוה:לא לאכול מכל דבר שיש בו חמץ בפסח
 26. מצוה:לא לאכול מנחת כהן
 27. מצוה:לא לאכול מעשר שני באנינות (באבלות)
 28. מצוה:לא לאכול מעשר שני בטומאה
 29. מצוה:לא לאכול מעשר שני של דגן חוץ לירושלים
 30. מצוה:לא לאכול מעשר שני של יצהר חוץ לירושלים
 31. מצוה:לא לאכול מעשר שני של תירוש חוץ לירושלים
 32. מצוה:לא לאכול נבלה
 33. מצוה:לא לאכול נותר
 34. מצוה:לא לאכול עוף טמא
 35. מצוה:לא לאכול על הדם - לא לאכול ולשתות כדרך זולל וסובא
 36. מצוה:לא לאכול פירות העץ בזמן ערלתם
 37. מצוה:לא לאכול ציפור שנשחטה לטיהור מצורע
 38. מצוה:לא לאכול קדשי הקדשים חוץ לעזרה
 39. מצוה:לא לאכול קדשים קלים חוץ לירושלים
 40. מצוה:לא לאכול קדשים קלים קודם זריקת דמים
 41. מצוה:לא לאכול קדשים שנפסלו
 42. מצוה:לא לאכול קלי מתבואה חדשה לפני הקרבת העומר
 43. מצוה:לא לאכול קורבן שנשחט במחשבה על אכילתו מחוץ לזמן המותר
 44. מצוה:לא לאכול קורבן שנשחט במחשבה על אכילתו מחוץ למקום המותר
 45. מצוה:לא לאכול רמשים שיוצאים מן הפירות (תולעים וכו')
 46. מצוה:לא לאכול רמשים שיוצאים מן הפירות גם אם חזרו
 47. מצוה:לא לאכול שומן בהמה (חלב)
 48. מצוה:לא לאכול שור הנסקל שנשחט
 49. מצוה:לא לאכול שרץ הארץ (זוחלים, עקרבים, חיפושיות וכו')
 50. מצוה:לא לאכול שרץ המים
 51. מצוה:לא לאכול שרץ העוף (חרקים וכו')
 52. מצוה:לא לבוא על הזכרים
 53. מצוה:לא לבזות את שם ה' בדיבור
 54. מצוה:לא לבנות אבני מזבח גזית
 55. מצוה:לא לבנות עיר הנידחת
 56. מצוה:לא לבצור העוללות (פאת הכרם)
 57. מצוה:לא לבצור הענבים או לעבוד בפירות העץ בשביעית
 58. מצוה:לא לבצור ולעבוד בפירות העץ ביובל כדרך כל שנה
 59. מצוה:לא לבשל בשר בחלב
 60. מצוה:לא לגאול חרמים
 61. מצוה:לא לגור (לחשוש) מהריגת נביא השקר
 62. מצוה:לא לגזוז הצמר בקדשים
 63. מצוה:לא לגזול
 64. מצוה:לא לגלות ערוות אב
 65. מצוה:לא לגלות ערוות אחות האב
 66. מצוה:לא לגלות ערוות אחות האם
 67. מצוה:לא לגלות ערוות אחותו, בכל צד שהיא אחותו
 68. מצוה:לא לגלות ערוות אחותו מן האב והיא בת אשת האב
 69. מצוה:לא לגלות ערוות אחי האב
 70. מצוה:לא לגלות ערוות אישה ואחותה
 71. מצוה:לא לגלות ערוות אישה ובת בנה
 72. מצוה:לא לגלות ערוות אישה ובת בתה
 73. מצוה:לא לגלות ערוות אישה ובתה
 74. מצוה:לא לגלות ערוות אם
 75. מצוה:לא לגלות ערוות אשת אב ואע"פ שאינה אימו
 76. מצוה:לא לגלות ערוות אשת אחי האב
 77. מצוה:לא לגלות ערוות אשת איש
 78. מצוה:לא לגלות ערוות אשת הבן
 79. מצוה:לא לגלות ערוות בת הבן
 80. מצוה:לא לגלות ערוות בת הבת
 81. מצוה:לא לגלות ערוות הבת
 82. מצוה:לא לגלות ערוות הגיסה
 83. מצוה:לא לגלות ערוות נידה
 84. מצוה:לא לגלח שיער הנתק
 85. מצוה:לא לגנוב נפש מישראל
 86. מצוה:לא לגנוב שום ממון
 87. מצוה:לא לגרוע מן התורה או המצוות
 88. מצוה:לא לגרוע שאר כסות ועונה
 89. מצוה:לא לדרוש אל המתים ולחפש את קרבתם
 90. מצוה:לא לדרוש שלומם של עמון ומואב במלחמה
 91. מצוה:לא להאכיל מן הפסח לעובד אלילים, גם אם הוא מישראל
 92. מצוה:לא להאכיל מן הפסח לתושב או לשכיר
 93. מצוה:לא להאמין באלוה בלתי ה' לבדו
 94. מצוה:לא להאמין לדברי רכילות
 95. מצוה:לא להבדיל בחטאת העוף
 96. מצוה:לא להדיח בני ישראל לעבוד עבודה זרה
 97. מצוה:לא להדר אדם גדול ונכבד בשעת הדין
 98. מצוה:לא להונות ולצער בדברים
 99. מצוה:לא להונות (לצער) את הגר בדברים
 100. מצוה:לא להונות במידות
 101. מצוה:לא להונות הגר בממון
 102. מצוה:לא להונות ולהטעות במקח וממכר
 103. מצוה:לא להונות עבד שברח אלינו
 104. מצוה:לא להוסיף להכות החוטא יותר ממה שהתחייב בבית-דין
 105. מצוה:לא להוסיף על התורה או המצוות
 106. מצוה:לא להוציא בשר הפסח מחוץ לחבורתו
 107. מצוה:לא להוציא דמי מעשר שני אלא באכילה ושתיה
 108. מצוה:לא להותיר כלום מבשר הפסח השני למחרתו
 109. מצוה:לא להותיר מבשר הפסח
 110. מצוה:לא להותיר מבשר קורבן התודה
 111. מצוה:לא להותיר מקורבן החגיגה שמביאים עם קרבן הפסח עד יום שלישי
 112. מצוה:לא להזיח החושן מעל האפוד
 113. מצוה:לא להחזיר את הגרושה משנישאת לאיש אחר
 114. מצוה:לא להחיות מכשפה
 115. מצוה:לא להחיות נשמה משבעה עממין
 116. מצוה:לא להחל נדרים
 117. מצוה:לא להטות משפט גר או יתום
 118. מצוה:לא להטות משפט רשע
 119. מצוה:לא להטיל מום בקדשים
 120. מצוה:לא להיות קדש או קדשה מבני או בנות ישראל
 121. מצוה:לא להיכנס שתוי יין למקדש וכן שלא יורה שתוי
 122. מצוה:לא להימנע מלהלוות קודם שמיטה
 123. מצוה:לא להיראות בבית הבחירה ברגלים בלא קורבן
 124. מצוה:לא להישבע בעבודת אלילים
 125. מצוה:לא להישבע לשווא
 126. מצוה:לא להישבע לשקר
 127. מצוה:לא להישבע על כפירת ממון
 128. מצוה:לא להישמע למתנבא בשם עבודה זרה
 129. מצוה:לא להכות אב ואם
 130. מצוה:לא להכחיש חובות ממון
 131. מצוה:לא להכשיל אדם בחולשתו
 132. מצוה:לא להלבין פני אדם מישראל
 133. מצוה:לא להלוות בריבית לישראל
 134. מצוה:לא להלין את התלוי, וכן את כל המתים
 135. מצוה:לא להמיר הקדשים
 136. מצוה:לא להניח אמורי הפסח להיפסל בלינה
 137. מצוה:לא להניח לגוי לרדות בעבד עברי הנמכר לו
 138. מצוה:לא להניח מכשול
 139. מצוה:לא להסגיר עבד שניצל מעם אדוניו
 140. מצוה:לא להסיג גבול
 141. מצוה:לא להסיר בדי הארון מתוך הטבעות
 142. מצוה:לא להסית לעבודה זרה
 143. מצוה:לא להעביד יפת תואר אחר שבעלה
 144. מצוה:לא להעביר את הבכורה מהבן הגדול אל בן אחר
 145. מצוה:לא להעיד עדות שקר
 146. מצוה:לא להעלים עין מאבידה
 147. מצוה:לא להפריש תרומת מעשר מהחלק הרע
 148. מצוה:לא להצטער כאשר משחררים עבד עברי
 149. מצוה:לא להצטער כשנותנים הלוואה או צדקה לעני
 150. מצוה:לא להציל המסית כשיראו בסכנת מוות
 151. מצוה:לא להקדיש בעלי מומין למזבח
 152. מצוה:לא להקטיר מאימורי בעלי מומין
 153. מצוה:לא להקים מצבה
 154. מצוה:לא להקים עלינו מלך נוכרי
 155. מצוה:לא להקיף פאת הראש
 156. מצוה:לא להקריב אתנן זונה
 157. מצוה:לא להקריב במזבח הזהב כי אם קטורת שבכל יום
 158. מצוה:לא להקריב בעל מום מיד הנוכרי
 159. מצוה:לא להקריב בעל מום עובר
 160. מצוה:לא להקריב מחיר כלב
 161. מצוה:לא להקריב קורבן בלא מלח
 162. מצוה:לא להקריב קורבן חוץ לעזרה
 163. מצוה:לא להקריב קורבן פסח בבמת יחיד
 164. מצוה:לא להקשיח את הלב ולמנוע צדקה מאביון
 165. מצוה:לא להרביע בהמה כלאיים
 166. מצוה:לא להרוג מחוייב קודם שיעמוד בדין
 167. מצוה:לא להרחיק אדומי דור שלישי מהתחתן עמנו
 168. מצוה:לא להרחיק מצרי דור שלישי מהתחתן עמנו
 169. מצוה:לא להשהות ברשותנו משקלות ומידות חסרות
 170. מצוה:לא להשחית דברים שנקרא שמו יתברך עליהם
 171. מצוה:לא להשחית עצי מאכל במצור
 172. מצוה:לא להשחית פאת זקן בגילוח של תער
 173. מצוה:לא להשתחוות לעבודה זרה
 174. מצוה:לא להשתחוות על אבן משכית אפילו לה'
 175. מצוה:לא להתאוות לממון הזולת
 176. מצוה:לא להתגודד
 177. מצוה:לא להתחתן בעובד אלילים
 178. מצוה:לא להתנבא בשם עבודה זרה
 179. מצוה:לא להתנבא בשקר
 180. מצוה:לא להתעלם ממצוקת הנופלים בדרך
 181. מצוה:לא להתעצל בהצלת הזולת
 182. מצוה:לא להתקרב לעריות
 183. מצוה:לא לזרוע או לעסוק בעבודת האדמה בשביעית
 184. מצוה:לא לזרוע כלאיים בכרם
 185. מצוה:לא לזרוע כלאיים ולא להרכיב אילנות
 186. מצוה:לא לזרוק דם בעל מום על המזבח
 187. מצוה:לא לחבור חבר ולהגות לחשים כדי להועיל או להזיק
 188. מצוה:לא לחון ולרחם על עובד אלילים
 189. מצוה:לא לחוס על החובל
 190. מצוה:לא לחוס על הרודף
 191. מצוה:לא לחמוד
 192. מצוה:לא לחמול על עני בשעת הדין
 193. מצוה:לא לחסום בהמה בשעת מלאכתה
 194. מצוה:לא ליהנות מכל ממונה של עיר הנידחת
 195. מצוה:לא ליהנות מתקרובת עבודה זרה
 196. מצוה:לא ליטע עץ במקדש (אשרה)
 197. מצוה:לא ליתן זרע מזרעו למולך (העברה באש)
 198. מצוה:לא ליתן שמן בקורבן סוטה
 199. מצוה:לא ליתן שמן זית במנחת חוטא
 200. מצוה:לא לכבות אש מעל המזבח
 201. מצוה:לא לכלות פאת השדה
 202. מצוה:לא לכרות ברית לשבעה עממין וכן לכל עובדי עבודה זרה
 203. מצוה:לא לכשף
 204. מצוה:לא לכתוב בבשרנו כתובת קעקע
 205. מצוה:לא ללבוש שעטנז
 206. מצוה:לא ללוות בריבית מישראל
 207. מצוה:לא ללכת בחוקות הגויים
 208. מצוה:לא ללכת בשבת חוץ לתחום
 209. מצוה:לא ללמד זכות למסית כשיראו בסכנת מוות
 210. מצוה:לא ללקוט פרט הכרם והוא פרוטות הנושרות בשעת קטיף
 211. מצוה:לא ללקט שיבולים הנופלות בשדה בשעת קציר
 212. מצוה:לא למכור או לשנות ערי הלוויים
 213. מצוה:לא למכור אמה עבריה לאדון אחר
 214. מצוה:לא למכור חרמים
 215. מצוה:לא למכור יפת תואר
 216. מצוה:לא למכור מעשר בהמה אלא יאכל בירושלים
 217. מצוה:לא למכור עבד עברי על אבן המקח
 218. מצוה:לא למכור קרקע בארץ ישראל לצמיתות
 219. מצוה:לא למנוע המשכון מבעליו העני
 220. מצוה:לא למנוע מללמד חובה על המסית
 221. מצוה:לא למנות דיין מכל סיבה שאינה מעלות התורה
 222. מצוה:לא למשכן כלים שעושה בהם אדם מזונותיו
 223. מצוה:לא לנחש דברים נסתרים על פי סימנים ידועים
 224. מצוה:לא לנטור (בדיבור), ולהימנע אפילו מזכירת חטאו בלב בלבד
 225. מצוה:לא לנטות בדיני נפשות אחר דעתו של הזולת
 226. מצוה:לא לנסות את ה' (דרך הנביאים או המצוות)
 227. מצוה:לא לנקום
 228. מצוה:לא לסוך זר בשמן המשחה שעשה משה
 229. מצוה:לא לסור מדברי השופטים
 230. מצוה:לא לסרס זכר מכל המינים
 231. מצוה:לא לעבוד את הקרקע בשנת היובל
 232. מצוה:לא לעבוד בבהמה כלאיים
 233. מצוה:לא לעבוד בעבד עברי עבודת בזיון המיוחדת לעבדים
 234. מצוה:לא לעבוד בקדשים
 235. מצוה:לא לעבוד ולזרוע בקרקע שערפו בה את העגלה
 236. מצוה:לא לעבוד עבודה זרה בדרך שנהוג לעבדה
 237. מצוה:לא לעבוט אלמנה
 238. מצוה:לא לעבוט בעל חוב בכוח
 239. מצוה:לא לעבור עבירות שגורמות לסילוק שכינת ה' ממחנה המלחמה
 240. מצוה:לא לעונן ולקבוע עונות רעות או טובות למעשה
 241. מצוה:לא לעזוב את הבית לצורכי ציבור בשנת הנישואים הראשונה
 242. מצוה:לא לעזוב הלוי מליתן לו מתנותיו ברגלים
 243. מצוה:לא לעזוב שנאתו על המסית
 244. מצוה:לא לענוש את האנוס לחטוא
 245. מצוה:לא לענות יתום ואלמנה
 246. מצוה:לא לערוץ ולפחד ממלחמה
 247. מצוה:לא לעשוק
 248. מצוה:לא לעשות אלילים בידו, אפילו עבור אחרים
 249. מצוה:לא לעשות אלילים עבור עצמו, אפילו ביד אחרים
 250. מצוה:לא לעשות במתכונת הקטורת
 251. מצוה:לא לעשות במתכונת שמן המשחה
 252. מצוה:לא לעשות דבר שיתחלל בו שם שמים בין בני אדם
 253. מצוה:לא לעשות מלאכה ביום הכיפורים
 254. מצוה:לא לעשות מלאכה ביום חג השבועות
 255. מצוה:לא לעשות מלאכה ביום ראשון בתשרי
 256. מצוה:לא לעשות מלאכה ביום ראשון של חג הסוכות
 257. מצוה:לא לעשות מלאכה ביום ראשון של פסח
 258. מצוה:לא לעשות מלאכה ביום שביעי של פסח
 259. מצוה:לא לעשות מלאכה ביום שמיני עצרת
 260. מצוה:לא לעשות מלאכה בשבת
 261. מצוה:לא לעשות מעשה אוב
 262. מצוה:לא לעשות מעשה ידעוני
 263. מצוה:לא לעשות משפט מוות בשבת
 264. מצוה:לא לעשות עוול במשפט
 265. מצוה:לא לעשות צורת אדם אפילו לנוי
 266. מצוה:לא לעשות שיירי מנחות חמץ
 267. מצוה:לא לפדות בכור בהמה טהורה
 268. מצוה:לא לפסוע על המזבח
 269. מצוה:לא לפסוק דין מוות באומד הדעת, אלא רק בעדים
 270. מצוה:לא לפסוק דין מוות בהכרעת דיין אחד
 271. מצוה:לא לפסוק דין מוות על-פי עד אחד או על-פי כמה עדים שאינם רואים זה את זה
 272. מצוה:לא לפסוק דין על פי עד אחד
 273. מצוה:לא לקבל עדות של אדם על קרוב משפחתו
 274. מצוה:לא לקחת אם על הבנים
 275. מצוה:לא לקחת כופר להציל ממוות הרוצח
 276. מצוה:לא לקחת כופר ממחוייב גלות לפטרו מן הגלות
 277. מצוה:לא לקחת שוחד
 278. מצוה:לא לקלל אב ואם
 279. מצוה:לא לקלל אדם מישראל
 280. מצוה:לא לקלל את הדיין
 281. מצוה:לא לקלל את הנשיא
 282. מצוה:לא לקסום ולחזות מה עתיד להיות
 283. מצוה:לא לקצור ספיחי תבואות של שנת היובל
 284. מצוה:לא לקצור ספיחים בשנה השביעית כדרך כל שנה
 285. מצוה:לא לקרוח שער ראשו על מת
 286. מצוה:לא לקרוע את המעיל של הכהן הגדול
 287. מצוה:לא לרגל (לא לרכל)
 288. מצוה:לא לרדות בעבד עברי בעבודת פרך
 289. מצוה:לא לרצוח
 290. מצוה:לא לשאול בבעל אוב
 291. מצוה:לא לשאול בידעוני
 292. מצוה:לא לשוב לקחת השכחה
 293. מצוה:לא לשחוט בהמה ובנה ביום אחד
 294. מצוה:לא לשחוט בעל מום לשם קורבן
 295. מצוה:לא לשחוט הפסח לפני שביתת החמץ
 296. מצוה:לא לשחוט קדשים חוץ לעזרה
 297. מצוה:לא לשחוט קרבן באופן שיגרום לו להיפסל
 298. מצוה:לא לשים לבונה בקורבן סוטה
 299. מצוה:לא לשכב עם בהמה
 300. מצוה:לא לשכוח את מעמד הר סיני
 301. מצוה:לא לשכוח מה שעשה לנו עמלק
 302. מצוה:לא לשכון עובד אלילים בארצנו
 303. מצוה:לא לשלוח עבד עברי ריקם
 304. מצוה:לא לשנוא אדם מישראל
 305. מצוה:לא לשנות את סדר הנחת הכלים במקדש
 306. מצוה:לא לשנות את סדר התרומות והמעשרות
 307. מצוה:לא לשנות הקודשים מקורבן לקורבן
 308. מצוה:לא לתבוע חוב מאדם שאינו יכול לפרוע
 309. מצוה:לא לתבוע חוב שעברה עליו שביעית
 310. מצוה:לא לתלוש סימני צרעת
 311. מצוה:לא לתת יד בין לווה למלווה בריבית
 312. מצוה:לא לתת לבונה במנחת חוטא
 313. מצוה:לא לתת לעבריין להעיד
 314. מצוה:שהירא ורך הלבב לא יצא למלחמה
 315. מצוה:שלא יאכל הנזיר גרעיני הענבים
 316. מצוה:שלא יאכל הנזיר ענבים לחים
 317. מצוה:שלא יאכל הנזיר צימוקים
 318. מצוה:שלא יאכל הנזיר קליפת הענבים
 319. מצוה:שלא יאכל זר מבשר הבכור
 320. מצוה:שלא יאכל זר מבשר קדשי הקדשים
 321. מצוה:שלא יאכל טמא מן הקודשים
 322. מצוה:שלא יאכל כוהן טמא תרומה
 323. מצוה:שלא יאכל ערל מן הפסח
 324. מצוה:שלא יאכל ערל תרומה
 325. מצוה:שלא יאכל שום זר תרומה
 326. מצוה:שלא יאכל שכיר בזמן עבודתו מהדבר שיעבוד בו
 327. מצוה:שלא יאכל תושב כהן ושכיר תרומה
 328. מצוה:שלא יבוא איש על אשתו לאחר שזינתה
 329. מצוה:שלא יבוא הגיס על יבמתו ולא יישאנה לאחר החליצה
 330. מצוה:שלא יבעול כוהן גדול אלמנה ואפילו בלא קידושין
 331. מצוה:שלא יגלח הנזיר שערו
 332. מצוה:שלא יגרש האונס את אנוסתו כל ימיו
 333. מצוה:שלא יגרש המוציא שם רע את אשתו כל ימיו
 334. מצוה:שלא יטמא הנזיר במת ובשאר טומאות
 335. מצוה:שלא יטמא כוהן גדול בשום טומאה במת
 336. מצוה:שלא ייטמאו הכהנים למתים מלבד קרוביהם
 337. מצוה:שלא ייכנס בעל מום בהיכל כולו
 338. מצוה:שלא ייכנס הנזיר לאוהל המת
 339. מצוה:שלא ייכנס טמא לבית המקדש (למחנה שכינה)
 340. מצוה:שלא ייכנס טמא להר הבית (למחנה לויה)
 341. מצוה:שלא ייכנס כוהן גדול באוהל המת
 342. מצוה:שלא ייכנסו הכוהנים בכל עת במקדש, וכל שכן זרים
 343. מצוה:שלא יימצא חמץ ברשותנו בפסח
 344. מצוה:שלא יירא הדיין בדין מאדם רע
 345. מצוה:שלא ייראה לנו חמץ בפסח
 346. מצוה:שלא יישא גבר עמוני או מואבי מבנות ישראל
 347. מצוה:שלא יכנסו הכוהנים למקדש פרועי ראש (מגודלי שיער)
 348. מצוה:שלא יכנסו הכוהנים למקדש קרועי בגדים
 349. מצוה:שלא ילבש איש מלבושי אישה
 350. מצוה:שלא ינחל שבט לוי בארץ ישראל
 351. מצוה:שלא יעבדו הכהנים והלויים אלו בעבודת אלו
 352. מצוה:שלא יעבוד זר במקדש
 353. מצוה:שלא יעבוד כוהן בעל מום במקדש
 354. מצוה:שלא יעבוד כוהן בעל מום עובר
 355. מצוה:שלא יעבוד כוהן טמא
 356. מצוה:שלא יצאו הכוהנים מן המקדש בשעות העבודה
 357. מצוה:שלא יקח שבט לוי חלק בביזה
 358. מצוה:שלא ייקח שכיר מהאוכל שעבד בו יותר מאכילתו
 359. מצוה:שלא ירבה המלך כסף וזהב
 360. מצוה:שלא ירבה המלך נשים
 361. מצוה:שלא ירבה המלך סוסים
 362. מצוה:שלא ישא כוהן אישה זונה
 363. מצוה:שלא ישא כוהן אישה חללה
 364. מצוה:שלא ישא כוהן גדול אלמנה
 365. מצוה:שלא ישא כוהן גרושה
 366. מצוה:שלא ישא ממזר בת ישראל
 367. מצוה:שלא ישא סריס בת ישראל
 368. מצוה:שלא ישמש כוהן טבול יום עד שיעריב שמשו
 369. מצוה:שלא ישתה הנזיר יין או כל מיני שיכר
 370. מצוה:שלא להחזיק במחלוקת
 371. מצוה:שלא תאכל חללה מן הקודש
 372. מצוה:שלא תינשא היבמה לאחר עד שתחלץ
 373. מצוה:שלא תלבש אישה עדי איש
 374. מצוה:שלא תשכבנה הנשים עם בהמות
 375. מצוה:שמי שאירש אישה ולא לקחה - לא יצא למלחמת רשות
 376. מצוה:שמי שבנה בית ולא חנכו - לא יצא למלחמת רשות
 377. מצוה:שמי שנטע כרם ולא חיללו - לא יצא למלחמת רשות
 378. מצוה:שלא יתעסקו הכהנים בעבודת הלוים ולא הלוים בעבודת הכהנים
 379. מצוה:שלא לאכול כרמל מתבואה חדשה עד הזמן הנזכר