עין משפט ונר מצוה/קידושין/פרק א

דף ב עמוד אעריכה

א א מיי' פ"א מהל' אישות הלכה ב , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' כו סעיף ד:

ב ב מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' כז סעיף א:

ג ג מיי' פ"ג מהל' טוען ונטען הלכה א , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע אה"ע סי' כז סעיף י:

ד ד מיי' פ"א מהל' יבום הלכה א , ומיי' פ"ב מהל' יבום הלכה ג , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קסו סעיף ז:

דף ב עמוד בעריכה

ה א מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה א , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' מב סעיף א:

ו ב מיי' פ"ב מהל' מחוסרי כפרה הלכה ב:

ז ג מיי' פ"א מהל' מעשר שני הלכה ה , ומיי' פ"ד מהל' שמיטה ויובל הלכה יב:

דף ג עמוד אעריכה

ח א מיי' פ"ב מהל' נזירות הלכה י:

דף ג עמוד בעריכה

ט א ב מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה יא , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לז סעיף א:

דף ד עמוד אעריכה

י א מיי' פ"יא מהל' נדרים הלכה ט , סמ"ג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רלד סעיף ה:

יא ב מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה ה , סמ"ג עשין פג:

יב ג ד מיי' פ"א מהל' יבום הלכה ג , סמ"ג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קנו סעיף ב:

יג ה מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ה:

יד ו מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה ה , סמ"ג עשין פג:

טו ז מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה א , סמ"ג עשין פג:


דף ה עמוד אעריכה

טז א מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה א והלכה ב , סמ"ג עשין מח:

יז ב ג מיי' פ"ז מהל' ערכין הלכה א , ומיי' פ"ד מהל' מעשר שני הלכה ט:

יח ד ה מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה א , ומיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה יא והלכה טז , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמג סעיף כ:

יט ו ז מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ג , ומיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה ז:

דף ה עמוד בעריכה

כ א מיי' פ"י מהל' אישות הלכה א והלכה ב , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' נד סעיף א:

כא ב מיי' פ"א מהל' אישות הלכה ב , טור ושו"ע אה"ע סי' כו סעיף ב:

כב ג מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה א , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' כז סעיף א:

כג ד מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה ב , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' כז סעיף ח:

כד ה מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה א והלכה ו , וסמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' כז סעיף א וסעיף ו:

כה ו מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה ד , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלו סעיף ג:

כו ז ח מיי' פ"א מהל' נזירות הלכה ו:

דף ו עמוד אעריכה

כז א ב מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה ו , סמ"ג עשין עח , טור ושו"ע אה"ע סי' כז סעיף ב:

כח ג מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה ז , טור ושו"ע אה"ע סי' כז סעיף ג:

כט ד מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה ו , טור ושו"ע אה"ע סי' כז סעיף ב:

ל ה מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה ו , טור ושו"ע אה"ע סי' כז סעיף ג בהג"ה:

לא ו מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה ח , ומיי' פ"א מהל' גירושין הלכה יא , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' כז סעיף א , וטור ושו"ע אה"ע סי' קלו סעיף ב:

לב ז מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה ז , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' כז סעיף ג:

לג ח מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה ח , ומיי' פ"א מהל' גירושין הלכה יא , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' כז סעיף א , וטור ושו"ע אה"ע סי' קלו סעיף ב:

לד ט מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה ד , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' קלו סעיף ד:

דף ו עמוד בעריכה

לה א מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה ג , סמג עשין פז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף מג:

לו ב מיי' וסמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף מא:

לז ג מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה ד , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' קלו סעיף ד:

לח ד מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה ג , סמג עשין פז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף מא:

לט ה מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף פ:

מ ו מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה יג , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' כח סעיף ז:

מא ז ח מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה טו , טור ושו"ע אה"ע סי' כח סעיף ט:

מב ט מיי' פ"ג מהל' זכייה ומתנה הלכה ט , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמא סעיף ו:

מג י מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה י , סמג עשין מד , טור ושו"ע או"ח סי' תרנח סעיף ד:

מד כ מיי' פ"יא מהל' בכורים הלכה ח , ומיי' פ"יב מהל' תרומות הלכה יט , טור ושו"ע חו"מ סי' קצ סעיף ב , וטור ושו"ע יו"ד סי' שה סעיף ז:

מה ל מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה כד , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' כט סעיף א:

מו מ מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה כא , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' כט סעיף ב:

דף ז עמוד אעריכה

מז א מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה כב , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' כט סעיף ה:

מח ב מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה כא , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' כט סעיף ג:

מט ג מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה כב , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' כז סעיף ט:

נ ד מיי' פ"א מהל' מכירה הלכה ו , סמג עשין כב , טור וש"ע חו"מ סי' קצ סעי' ג ד ה ו ז , וע"ש בב"י:

נא ה ו מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה ט , טור ושו"ע אה"ע סי' לא סעיף ח:

נב ז מיי' פ"טו מהל' מעשה הקרבנות הלכה ב:

נג ח מיי' פ"טו מהל' מעשה הקרבנות הלכה ד , ופסק דקריבה ודלא כר"י [ עיין כסף משנה ]:

דף ז עמוד בעריכה

נד א מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה י , טור ושו"ע אה"ע סי' לא סעיף ז:

נה ב ג מיי' וטוש"ע שם:

נו ד מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה יח , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לא סעיף א:

דף ח עמוד אעריכה

נז א מיי' פ"ב מהל' עבדים הלכה א והלכה ח:

נח ב מיי' פ"יא מהל' בכורים הלכה ז , סמ"ג עשין קמד , טור ושו"ע יו"ד סי' שה סעיף ה:

נט ג מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה יז , טור ושו"ע אה"ע סי' כט סעיף ז:

ס ד מיי' פ"ו מהל' אישות הלכה יז , ומיי' פ"ג מהל' זכייה ומתנה הלכה ח , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף ג:

סא ה ו ז ח ט מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה יז , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' כט סעיף ז:

סב י מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה כג , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' כט סעיף ו:

דף ח עמוד בעריכה

סג א מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה יד , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' כח סעיף יב:

סד ב מיי' פ"י מהל' שכירות הלכה א , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' עב סעיף ב:

סה ג ד מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה ג , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' ל סעיף ז:

סו ה מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה ג , טור ושו"ע אה"ע סי' ל סעיף ח:

סז ו ז מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה ד , טור ושו"ע אה"ע סי' ל סעיף ט:

סח ח ט מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה ד , טור ושו"ע אה"ע סי' ל סעיף יא:

סט י מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה ד , טור ושו"ע אה"ע סי' ל סעיף י:

דף ט עמוד אעריכה

ע א ב ג מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה ה , סמג עשין מה , טור ושו"ע אה"ע סי' כט סעיף י:

עא ד מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה ג , סמג עשין מה , טור ושו"ע אה"ע סי' לב סעיף ג:

עב ה מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה ג , סמג עשין מה , טור ושו"ע אה"ע סי' לב סעיף א:

דף ט עמוד בעריכה

עג א מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה א , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' קלא סעיף א:

עד ב מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה ד , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לב סעיף א:

עה ג מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה ד , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לב סעיף א:

עו ד מיי' פ"כד מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע אה"ע סי' נא:

עז ה מיי' פ"כג מהל' אישות הלכה יג , ומיי' פ"ו מהל' זכייה ומתנה הלכה יד , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' נא:

עח ו מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ו:

דף י עמוד אעריכה

עט א מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ה:

פ ב מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה ה , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לג סעיף ב:

פא ג מיי' פ"י מהל' אישות הלכה א ועיין במגיד משנה שם:

פב ד מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה יא , ומיי' פ"יז מהל' אבידה הלכה יג , סמג עשין מח ועשה עד , טור ושו"ע אה"ע סי' לז סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' ער סעיף ב:

פג ה מיי' פ"יא מהל' נדרים הלכה ו , סמ"ג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רלד סעיף א:

פד ו מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה יח , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף ד:

פה ז מיי' פ"ד מהל' חובל ומזיק הלכה יט , סמג עשין מח[1] , טור ושו"ע חו"מ סי' תכד סעיף ז:

פו ח מיי' פ"יב מהל' אישות הלכה א והלכה ג , ומיי' פ"כב מהל' אישות הלכה יב , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' סט סעיף א וסעיף ג:

פז ט מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה יא , טור ושו"ע אה"ע סי' לז סעיף א:

פח י מיי' פ"א מהל' יבום הלכה יז , טור ושו"ע אה"ע סי' קסז סעיף ד:

פט כ מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ב:

צ ל מיי' פ"ג מהל' מטמאי משכב ומושב הלכה ג:

דף י עמוד בעריכה

צא א מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ג:

צב ב מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה יג:

צג ג מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה ו , ומיי' פ"יט מהל' איסורי ביאה הלכה ב , טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף ט , וטור ושו"ע אה"ע סי' ז סעיף יב:

צד ד מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה א , סמג לאוין רנד:

צה ה מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ג , ומיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה ז:

דף יא עמוד אעריכה

צו א ב מיי' פ"טו מהל' מכירה הלכה יב , סמג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רלב סעיף י:

צז ג מיי' פ"ג מהל' טוען ונטען הלכה א והלכה ב , סמ"ג עשין צה:

דף יא עמוד בעריכה

צח א מיי' פ"ג מהל' טוען ונטען הלכה א והלכה ג , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' פח סעיף א:

צט ב מיי' פ"ז מהל' ערכין הלכה ח , סמג עשין קלב:

ק ג מיי' פ"יא מהל' בכורים הלכה ו , סמ"ג עשין קמד , טור ושו"ע יו"ד סי' שה סעיף א:

קא ד מיי' פ"יא מהל' נזקי ממון הלכה א , סמג עשין סז:

קב ה מיי' פ"א מהל' נערה בתולה הלכה א , סמ"ג עשין צג:

קג ו מיי' פ"ג מהל' נערה בתולה הלכה א , סמג לאוין פז ועשין נה:

קד ז מיי' פ"ג מהל' חובל ומזיק הלכה ט , סמג עשין ע , טור ושו"ע חו"מ סי' תכ סעיף מא:

קה ח מיי' פ"ג מהל' חובל ומזיק הלכה י , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' תכ סעיף מב:

דף יב עמוד אעריכה

קו א מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה ג , סמג עשין פה:

קז ב ג מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה יט , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לא סעיף ג:

דף יב עמוד בעריכה

קח א ב ג מיי' פ"ג מהל' אישות הל' כא והלכה כב , ומיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה יד , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' כו סעיף ד:

קט ד ה מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה כו , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף סז:

קי ו מיי' פ"כה מהל' סנהדרין הלכה ה והלכה יא , סמג לאוין רח , טור ושו"ע חו"מ סי' ח סעיף ה:

קיא ז מיי' פ"א מהל' טוען ונטען הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' פז סעיף ט:

קיב ח מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה טו , סמג לאוין קנו:

קיג ט מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה יב:

קיד י מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה כה , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' כח סעיף ה:

קטו כ מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה יא , טור ושו"ע אה"ע סי' כח סעיף ד:

דף יג עמוד אעריכה

קטז א ב ג מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה י , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' כח סעיף ב:

קיז ד ה מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה יב , טור ושו"ע אה"ע סי' כח סעיף ג:

קיח ו מיי' פ"א מהל' מכירה הלכה ד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצ סעיף ב:

קיט ז מיי' פ"ה מהל' מכירה הלכה ו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצה סעיף ב:

קכ ח טור ושו"ע אה"ע סי' מט סעיף ג , וסימן קנד בסדר הגט סעיף קא:

דף יג עמוד בעריכה

קכא א ב מיי' פ"א מהל' מחוסרי כפרה הלכה יג:

קכב ג מיי' פ"יא מהל' מלוה ולוה הלכה ד , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קז סעיף א:

קכג ד מיי' וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קיא סעיף א:

קכד ה מיי' פ"א מהל' מעילה הלכה א , סמג עשין רי:

קכה ו מיי' פ"א מהל' מעילה הלכה ט:

דף יד עמוד אעריכה

קכו א מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה א , ומיי' פ"ה מהל' יבום הלכה ב , סמ"ג עשין נא ועשה נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קע סעיף יב:

קכז ב מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה ב , טור ושו"ע אה"ע סי' קע סעיף ב:

קכח ג מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה י , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קסו סעיף ז:

קכט ד מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה ב , סמ"ג עשין נב:

קל ה מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה ה , סמ"ג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף א:

קלא ו מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה ח , סמ"ג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף מב , בסדר חליצה סעיף נה , ובפי' סדר חליצה סעי' פ:

קלב ז מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה א:

קלג ח מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה יט , סמג עשין שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף יד:

קלד ט מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה יח , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף כב:

דף יד עמוד בעריכה

קלה א מיי' פ"ב מהל' עבדים הלכה א והלכה יב , סמג עשין פג:

קלו ב מיי' פ"ב מהל' עבדים הלכה ב:

קלז ג מיי' פ"ב מהל' עבדים הלכה ג:

קלח ד מיי' פ"ב מהל' עבדים הלכה ח:

קלט ה מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה ה , סמג עשין פה:

קמ ו ז מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה ו , סמג עשין פג:

קמא ח מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה יב , סמג שם:

דף טו עמוד אעריכה

קמב א מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה ט:

קמג ב מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה יג:

קמד ג מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה י:

קמה ד מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה טו:

קמו ה מיי' פ"ב מהל' מלוה ולוה הלכה ו , סמ"ג עשין צג , טור ושו"ע חו"מ סי' פו סעיף א:

קמז ו מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה ג:

קמח ז מיי' פ"ב מהל' עבדים הלכה ב:

קמט ח מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה ו:

דף טו עמוד בעריכה

קנ א מיי' פ"ב מהל' עבדים הלכה ו:

קנא ב מיי' פ"ב מהל' עבדים הלכה ז:

דף טז עמוד אעריכה

קנב א מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה ג:

קנג ב מיי' פ"ב מהל' עבדים הלכה ח והלכה יב:

קנד ג מיי' פ"ב מהל' עבדים הלכה יא:

דף טז עמוד בעריכה

קנה א מיי' פ"ב מהל' אישות הלכה יח , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קעב סעיף ו , וטור ושו"ע אה"ע סי' קנה סעיף יד:

קנו ב מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה יד:

קנז ג ד ה ו ז מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה טו , סמג עשין פד:

קנח ח מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה יד:

קנט ט מיי' פ"ב מהל' עבדים הלכה ד , סמ"ג עשין פב:

דף יז עמוד אעריכה

קס א מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה טו , סמג עשין פז:

קסא ב ג מיי' פ"ב מהל' עבדים הלכה ה:

קסב ד ה מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה יד , סמג עשין פד ובלאוין קעח:

דף יז עמוד בעריכה

קסג א ב מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה יד , סמג עשין פד:

קסד ג מיי' פ"ב מהל' עבדים הלכה יב , סמג עשין פג:

קסה ד מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה ד:

קסו ה מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה ז:

קסז ו מיי' פ"ב מהל' עבדים הלכה יב:

קסח ז ח מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה יג:

קסט ט י מיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה ט והלכה י , סמג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רפג סעיף א:

קע כ מיי' פ"ז מהל' עבודת כוכבים הלכה ה , טור ושו"ע יו"ד סי' קמו סעיף ד:

קעא ל מיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה י , סמג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רפג סעיף א:

קעב מ טור ושו"ע חו"מ סי' קכז סעיף ב:

דף יח עמוד אעריכה

קעג א מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה ז:

קעד ב מיי' פ"ג מהל' גניבה הלכה יב , סמג עשין עא:

קעה ג מיי' פ"ג מהל' גניבה הלכה טו:

קעו ד מיי' פ"ג מהל' גניבה הלכה יד:

קעז ה מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה ב , סמג עשין פה:

קעח ו מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה יא , ומיי' פ"י מהל' אישות הלכה יא , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לז סעיף ג:

קעט ז ח ט מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה יג:

דף יח עמוד בעריכה

קפ א מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה יב , סמ"ג עשין מח טור ושו"ע אה"ע סי' לז סעיף ג , וטור ושו"ע אה"ע סי' נה סעיף ז:

קפא ב מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה ט:

קפב ג מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה יא:

קפג ד מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה יב:

דף יט עמוד אעריכה

קפד א מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה יח:

קפה ב ג מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה א:

קפו ד מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה ז:

קפז ה ו מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה ח:

קפח ז מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה ז:

קפט ח מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה יד , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לז סעיף ז:

קצ ט מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה יד , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' כח סעיף יא:

דף יט עמוד בעריכה

קצא א מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה ז:

קצב ב מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה טו:

קצג ג מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה טז:

קצד ד מיי' פ"ו מהל' אישות הלכה ט , ופרק י"ב שם הלכה ו והלכה ז , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף ה , וטור ושו"ע אה"ע סי' סט סעיף ז:

קצה ה מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה יב:

דף כ עמוד אעריכה

קצו א מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה יא:

קצז ב מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה ו:

קצח ג מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה ד:

קצט ד מיי' פ"ב מהל' עבדים הלכה ט:

ר ה מיי' פ"א מהל' עבדים הלכה ט:

רא ו מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה ב:

רב ז מיי' פ"א מהל' עבדים הלכה א והלכה ב:

דף כ עמוד בעריכה

רג א מיי' פ"יא מהל' שמיטה ויובל הלכה יח:

רד ב מיי' פ"ב מהל' עבדים הלכה ז:

רה ג מיי' פ"ב מהל' עבדים הלכה י:

רו ד מיי' פ"ה מהל' ערכין הלכה ב , סמג עשין קנד:

רז ה מיי' פ"יא מהל' שמיטה ויובל הלכה טו:

רח ו מיי' פ"יא מהל' שמיטה ויובל הלכה יז:

רט ז מיי' פ"ד מהל' ערכין הלכה ט:

רי ח מיי' פ"יב מהל' שמיטה הלכה ד:

דף כא עמוד אעריכה

ריא א מיי' פ"יב מהל' שמיטה הלכה ב:

ריב ב מיי' פ"יא מהל' שמיטה הלכה יח:

ריג ג מיי' פ"יב מהל' שמיטה הלכה ב:

ריד ד מיי' פ"יא מהל' שמיטה הלכה יח:

רטו ה מיי' פ"ב מהל' עבדים הלכה ז:

דף כא עמוד בעריכה

רטז א ב מיי' פ"ב מהל' עבדים הלכה ז:

ריז ג מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה ט:

ריח ד מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה ח:

ריט ה מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה ט:

רכ ו מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה ד:

רכא ז ח מיי' פ"ח מהל' מלכים הלכה ד:

רכב ט י מיי' פ"ח מהל' מלכים הלכה ג:

דף כב עמוד אעריכה

רכג א מיי' פ"ח מהל' מלכים הלכה ג:

רכד ב ג מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה י , סמג עשין פג:

רכה ד ה מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה יא , סמג עשין פג:

רכו ו ז מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה א , סמג עשין פג:

דף כב עמוד בעריכה

רכז א ב מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה ט:

רכח ג ד מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה א , ומיי' פ"ב מהל' מכירה הלכה א , סמ"ג עשין פב ועשה פז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף כג , וטור ושו"ע חו"מ סי' קצו סעיף א:

רכט ה מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה א , ומיי' פ"ב מהל' מכירה הלכה ג , סמ"ג עשין פב ועשה פז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף כה , וטור ושו"ע חו"מ סי' קצו סעיף ה:

רל ו מיי' פ"ב מהל' מכירה הלכה ו , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קצז סעיף ג:

רלא ז מיי' פ"ב מהל' מכירה הלכה ד , ומיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה א , סמ"ג עשין פב ועשה פז , טור ושו"ע חו"מ סי' קצו סעיף ה , וטור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף כה:

רלב ח מיי' פ"ב מהל' מכירה הלכה ב , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף כג , וטור ושו"ע חו"מ סי' קצו סעיף ג:

רלג ט מיי' פ"ב מהל' מכירה הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצז סעיף ב:

רלד י מיי' שם , סמ"ג עשין פב ועשה פז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף כד , וטור ושו"ע חו"מ סי' קצו סעיף ג:

דף כג עמוד אעריכה

רלה א מיי' פ"ב מהל' זכייה ומתנה הלכה יז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף סה , וטור ושו"ע חו"מ סי' ערה סעיף כט:

רלו ב מיי' פ"ד מהל' זכייה ומתנה הלכה ב , ומיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה ב , ומיי' פ"ו מהל' עבדים הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' רמג סעיף א:

רלז ג ד מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה ב , סמג עשין פז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף כו:

רלח ה מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה ג , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף מד:

רלט ו מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה ב והלכה ג , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף מא:

דף כג עמוד בעריכה

רמ א מיי' פ"ו מהל' נדרים הלכה ה:

רמא ב מיי' פ"ו מהל' עבדים הלכה ח , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף נה:

רמב ג מיי' פ"ג מהל' זכייה הלכה יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף כב:

רמג ד מיי' פ"ג מהל' זכייה הלכה יב , ומיי' פ"ז מהל' נדרים הלכה יז , סמ"ג עשין פב , סמ"ג לאוין רמב , טור ושו"ע אה"ע סי' פה סעיף יא , וטור ושו"ע יו"ד סי' רכב:

רמד ה מיי' פ"ג מהל' זכייה ומתנה הלכה יג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף כב:

רמה ו מיי' פ"ג מהל' זכייה ומתנה הלכה יד , ומיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה ב , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף כו:

דף כד עמוד אעריכה

רמו א ב מיי' פ"ה מהל' מעשר שני הלכה ב:

רמז ג מיי' פ"ג מהל' מעשר שני הלכה יז:

רמח ד מיי' פ"ה מהל' מעשר שני הלכה יא:

רמט ה מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה ד , סמג עשין פז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף כז:

דף כד עמוד בעריכה

רנ א מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה ד , סמג עשין פז , טור י"ד סימן רסז:

רנא ב מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה י , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף ל:

רנב ג מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה י , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף לא:

רנג ד מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה ד , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף כז:

רנד ה ו מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה ז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף לה:

רנה ז ח מיי' פ"ב מהל' נזקי ממון הלכה ט והלכה י , סמג עשין סז , טור ושו"ע חו"מ סי' שצ סעיף ט:

רנו ט י מיי' פ"ב מהל' חובל ומזיק הלכה ז , סמג עשין ע , טור ושו"ע חו"מ סי' תכ סעיף לב וסעי' כה:

רנז כ מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה ח , סמג עשין פז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף לד:

רנח ל מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה ט , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף לג:

רנט מ נ מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה יב והלכה יג , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף לו:

רס ס מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה ו , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף לג:

רסא ע פ מיי' פ"ג מהל' איסורי מזבח הלכה א , סמג לאוין שטו:

דף כה עמוד אעריכה

רסב א ב מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה ו , סמג עשין פז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף כט:

רסג ג מיי' פ"ג מהל' טומאת צרעת הלכה ח:

רסד ד מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה ד , סמג עשין פז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף כז:

רסה ה ו ז מיי' פ"יב מהל' פרה הלכה א:

רסו ח מיי' פ"ז מהל' ביאת מקדש הלכה ז:

רסז ט מיי' פ"א מהל' טומאת מת הלכה ג:

רסח י מיי' פ"א מהל' מקוואות הלכה י , סמג עשין רמח , טור ושו"ע יו"ד סי' קצח סעיף לח:

רסט כ מיי' פ"ב מהל' מקוואות הלכה יג , סמג לאוין קיא , טור ושו"ע יו"ד סי' קצח סעיף כד:

ער ל מיי' פ"א מהל' מקוואות הלכה י , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' קצח סעיף מג:

רעא מ מיי' פ"יז מהל' מעשה הקרבנות הלכה ו:

דף כה עמוד בעריכה

ערב א מיי' פ"ז מהל' ביאת מקדש הלכה ח:

ערג ב מיי' פ"ב מהל' מכירה הלכה ה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצז סעיף א:

דף כו עמוד אעריכה

רעד א מיי' פ"א מהל' מכירה הלכה ג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצ סעיף א:

ערה ב מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצח סעיף א:

רעו ג מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה ח , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רב סעיף א:

רעז ד מיי' פ"ה מהל' טוען ונטען הלכה ג , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' צה סעיף ה:

רעח ה מיי' פ"א מהל' מכירה הלכה ד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצ סעיף ז:

רעט ו מיי' פ"א מהל' מכירה הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' קצ סעיף ח:

רפ ז מיי' פ"ג מהל' זכייה הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמא סעיף א:

רפא ח מיי' פ"א מהל' מכירה הלכה ז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצא סעיף א:

רפב ט מיי' פ"א מהל' מכירה הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' קצא סעיף ב:

רפג י מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצח סעיף א:

רפד כ מיי' פ"ב מהל' מתנות עניים הלכה ג:

דף כו עמוד בעריכה

רפה א מיי' פ"ט מהל' שמיטה ויובל הלכה יט , סמג לאוין רעא:

רפו ב מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' רב סעיף ז:

דף כז עמוד אעריכה

רפז א ב מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה יד והלכה טו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמג סעיף ו וסעיף ז:

רפח ג מיי' פ"כד מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רלח סעיף א:

רפט ד מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה יג , סמג עשין פה , טור ושו"ע חו"מ סי' סו סעיף י:

רצ ה ו מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה ח והלכה ט , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רב סעיף א וסעיף ב:

רצא ז מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה י , טור ושו"ע חו"מ סי' רב סעיף ג:

רצב ח מיי' פ"א מהל' מכירה הלכה יט , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצב סעיף יב:

דף כז עמוד בעריכה

רצג א מיי' פ"א מהל' מכירה הלכה כ , וסמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצב סעיף יב:

רצד ב מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה יז:

רצה ג מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה ב:

רצו ד מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה ח , ומיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה יז:

רצז ה מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה יז:

דף כח עמוד אעריכה

רצח א מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלי"ד סי' ג , סמג עשין דרבנן ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שלד סעיף מג:

רצט ב מיי' פ"א מהל' טוען ונטען הלכה יב , סמ"ג עשין צה , טור חו"מ סי' צד:

ש ג ד מיי' פ"ה מהל' מכירה הלכה א , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' רג סעיף א:

דף כח עמוד בעריכה

שא א מיי' פ"ה מהל' מכירה הלכה ו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רג סעיף א:

שב ב מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצח סעיף א:

שג ג ד מיי' פ"ט מהל' מכירה הלכה ב:

דף כט עמוד אעריכה

דש א מיי' פ"ז מהל' ערכין הלכה יב:

שה ב ג ד מיי' פ"יב מהל' ע"ז הלכה ג:

שו ה מיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה א , סמ"ג עשין קטז , טור ושו"ע יו"ד סי' רמ סעיף יז:

שז ו מיי' פ"א מהל' מילה הלכה א , ומיי' פ"ג מהל' מילה הלכה א , סמ"ג עשין כח , טור ושו"ע יו"ד סי' רס:

שח ז מיי' פ"יא מהל' בכורים הלכה א , סמ"ג עשין קמד , טור ושו"ע יו"ד סי' שה סעיף א:

שט ח מיי' פ"א מהל' ת"ת הלכה א , סמ"ג עשין יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמה סעיף א:

שי ט י מיי' פ"א מהל' מילה הלכה א והלכה ב , סמ"ג עשין כח , טור ושו"ע יו"ד סי' רסא:

שיא כ טוש"ע שם בהג"ה:

שיב ל מיי' פ"יא מהל' בכורים הלכה ב , סמ"ג עשין קמד , טור ושו"ע יו"ד סי' שה סעיף טו:

שיג מ מיי' פ"יא מהל' בכורים הלכה ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שה סעיף ב:

שיד נ מיי' פ"יא מהל' בכורים הלכה א , טור ושו"ע יו"ד סי' שה סעיף א:

שטו ס מיי' פ"יא מהל' בכורים הלכה ג , טור ושו"ע יו"ד סי' שה סעיף טו:

דף כט עמוד בעריכה

שטז א מיי' פ"יא מהל' בכורים הלכה ג , סמ"ג עשין קמד , טור ושו"ע יו"ד סי' שה סעיף טו:

שיז ב מיי' פ"יא מהל' בכורים הלכה ד:

שיח ג מיי' פ"יא מהל' בכורים הלכה כא , טור ושו"ע יו"ד סי' שה סעיף יז:

שיט ד מיי' פ"א מהל' ת"ת הלכה ג , סמ"ג עשין יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמה סעיף א:

שכ ה ו ז מיי' פ"א מהל' ת"ת הלכה א , סמ"ג עשין יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמו סעיף ו בהג"ה:

שכא ח ט מיי' פ"א מהל' ת"ת הלכה ד , טור ושו"ע יו"ד סי' רמה סעיף ב:

שכב י מיי' פ"א מהל' ת"ת הלכה ה , סמ"ג עשין יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמו סעיף ב:

שכג כ מיי' פ"טו מהל' אישות הלכה ב , סמ"ג עשין מט , טור ושו"ע אה"ע סי' א סעיף ג:

דף ל עמוד אעריכה

שכד א מיי' פ"א מהל' ת"ת הלכה ב , סמ"ג עשין יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמה סעיף ג:

שכה ב ג מיי' פ"א מהל' ת"ת הלכה יא , וסמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רמז סעיף ד:

דף ל עמוד בעריכה

שכו א מיי' פ"כ מהל' סנהדרין הלכה ז , סמג עשין כז , טור ושו"ע חו"מ סי' י סעיף א:

שכז ב מיי' פ"כ מהל' אישות הלכה א , סמג לאוין פא , טור ושו"ע אה"ע סי' קיג סעיף א:

שכח ג ד מיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה ו , סמ"ג עשין קיג , טור ושו"ע יו"ד סי' רמ סעיף יז:

שכט ה מיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה א:

דף לא עמוד אעריכה

של א מיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה א:

שלא ב ג מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה ו והלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' ב סעיף ו:

שלב ד ה מיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה יד , סמ"ג עשין קטז , טור ושו"ע יו"ד סי' רמ סעיף יד:

שלג ו מיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה ז , וסמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רמ סעיף ד:

שלד ז מיי' פ"א מהל' ת"ת הלכה יג , טור ושו"ע יו"ד סי' רמו סעיף ו:

שלה ח מיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה י , טור ושו"ע יו"ד סי' רמ סעיף ג:

שלו ט טור ושו"ע יו"ד סי' רמ סעיף ד:

דף לא עמוד בעריכה

שלז א ב טור ושו"ע יו"ד סי' רמ סעיף כה:

שלח ג מיי' פ"ה מהל' מלכים הלכה ט:

שלט ד מיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה ד , סמ"ג עשין קיב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמ סעיף ו:

שמ ה ו מיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה ה , טור ושו"ע יו"ד סי' רמ סעיף ט:

שמא ז ח מיי' פ"ד מהל' ת"ת הלכה ג , ומיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה ג , טור ושו"ע יו"ד סי' רמ סעיף ב , וטור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף טו:

שמב ט מיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה ג , טור ושו"ע יו"ד סי' רמ סעיף ב:

שמג י מיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה ג , טור ושו"ע יו"ד סי' רמ סעיף ד:

דף לב עמוד אעריכה

שמד א מיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה ג , סמג עשין קי , טור ושו"ע יו"ד סי' רמ סעיף ה:

שמה ב מיי' פ"ה מהל' מעשר שני הלכה יא:

שמו ג מיי' פ"ו מהל' מתנות עניים הלכה יג:

שמז ד טור ושו"ע יו"ד סי' רמ סעיף ה בהג"ה:

שמח ה מיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה ז , טור ושו"ע יו"ד סי' רמ סעיף ח:

שמט ו ז מיי' פ"יד מהל' סנהדרין הלכה ד והלכה ו:

שנ ח מיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה יא , טור ושו"ע יו"ד סי' רמ סעיף יא:

שנא ט מיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה יא , טור ושו"ע יו"ד סי' רמ סעיף יא:

שנב י מיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה יג , טור ושו"ע יו"ד סי' רמ סעיף יב:

שנג כ מיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה ח , טור ושו"ע יו"ד סי' רמ סעיף יט:

שנד ל מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה יא , טור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף לב:

דף לב עמוד בעריכה

שנה א מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה ו , טור ושו"ע יו"ד סי' רמד סעיף יד:

שנו ב מיי' פ"ב מהל' מלכים הלכה ג:

שנז ג מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה ט , סמ"ג עשין יג , טור ושו"ע יו"ד סי' רמד סעיף א:

שנח ד מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה ב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמד סעיף ד:

שנט ה מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה ב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמד סעיף ג:

שס ו מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה ג , טור ושו"ע יו"ד סי' רמד סעיף ו:

שסא ז ח מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה ט , טור ושו"ע יו"ד סי' רמד סעיף א:

דף לג עמוד אעריכה

שסב א מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה ב , סמ"ג עשין יג , טור ושו"ע יו"ד סי' רמד סעיף ה:

שסג ב מיי' פ"ד מהל' בכורים הלכה יז:

שסד ג (מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ג) , טור ושו"ע יו"ד סי' רמד סעיף ד בהגה"ה:

שסה ד מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ג , סמ"ג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' פה סעיף ב:

שסו ה ו מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה ב , סמ"ג עשין יג , טור ושו"ע יו"ד סי' רמד סעיף ב וסעיף ג:

שסז ז מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה ז , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רמד סעיף ט:

שסח ח מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה ג , טור ושו"ע יו"ד סי' רמד סעיף ו:

שסט ט י מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה ט , טור ושו"ע יו"ד סי' רמד סעיף ז:

דף לג עמוד בעריכה

שע א מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה ח , סמ"ג עשין יג , טור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף טז בהג"ה:

שעא ב ג מיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה ד , טור ושו"ע יו"ד סי' רמ סעיף ז:

שעב ד מיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הלכה יב , ומיי' פ"טז מהל' טומאת צרעת הלכה ג:

שעג ה מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה ד , סמ"ג עשין יג , טור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף טז:

שעד ו מיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה ט , סמג עשין פה[2] , טור ושו"ע יו"ד סי' רפב סעיף ב:

שעה ז טור ושו"ע יו"ד סי' רמד סעיף יא:

שעו ח מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה ו , סמ"ג עשין יג , טור ושו"ע יו"ד סי' רמד סעיף ט:

שעז ט מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה ו , טור ושו"ע יו"ד סי' רמד סעיף יג:

שעח י מיי' שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רמד סעיף יד:

שעט כ מיי' פ"יב מהל' ע"ז הלכה ג , סמ"ג לאוין נז , טור ושו"ע או"ח סי' יז סעיף ב:

דף לד עמוד אעריכה

שפ א ב ג מיי' פ"יב מהל' ע"ז הלכה ג , סמ"ג לאוין נז:

שפא ד ה מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה ח , סמג עשין א , טור ושו"ע או"ח סי' שפו סעיף ה:

שפב ו מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה יג , סמג עשין כב , טור ושו"ע או"ח סי' לח סעיף ג:

שפג ז מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה א , סמג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרמ סעיף א:

שפד ח מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה ה , סמג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרלט סעיף א:

דף לד עמוד בעריכה

שפה א מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה א , סמג עשין רכו:

שפו ב מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה א , סמג עשין רכו:

דף לה עמוד אעריכה

שפז א מיי' פ"יב מהל' ע"ז הלכה ג , סמ"ג לאוין נא:

שפח ב מיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה ה , סמג לאוין קכה:

דף לה עמוד בעריכה

שפט א מיי' פ"יב מהל' ע"ז הלכה ב , סמ"ג לאוין נא , טור ושו"ע יו"ד סי' קפא סעיף יב:

שצ ב מיי' פ"יב מהל' ע"ז הלכה ב , טור ושו"ע יו"ד סי' קפא סעיף ו:

שצא ג מיי' פ"יב מהל' ע"ז הלכה ז , טור ושו"ע יו"ד סי' קפא סעיף י:

שצב ד מיי' פ"ח מהל' טומאת צרעת הלכה א:

דף לו עמוד אעריכה

שצג א מיי' פ"יב מהל' ע"ז הלכה טו , סמ"ג לאוין סב , טור ושו"ע יו"ד סי' קפ סעיף י:

שצד ב ג מיי' פ"יב מהל' ע"ז הלכה טו , טור ושו"ע יו"ד סי' קפ סעיף ט:

שצה ד מיי' פ"ג מהל' מעשה הקרבנות הלכה ח , סמג עשין קפג:

שצו ה מיי' פ"ט מהל' מעשה הקרבנות הלכה טז:

שצז ו מיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה א:

שצח ז מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה טו , ומיי' פ"ט מהל' מעשה הקרבנות הלכה טז:

שצט ח מיי' פ"ט מהל' מעשה הקרבנות הלכה טז , ומיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ד:

דף לו עמוד בעריכה

ת א מיי' פ"א מהל' תרומות הלכה א והלכה ו:

דף לז עמוד אעריכה

תא א מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה ב , סמ"ג לאוין קמד , טור ושו"ע יו"ד סי' רצד סעיף ח:

תב ב מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה ח , טור ושו"ע יו"ד סי' רצו סעיף סט:

תג ג מיי' פ"ז מהל' ע"ז הלכה א , סמ"ג עשין טז:

דף לז עמוד בעריכה

תד א מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה א:


דף לח עמוד בעריכה

תה א ב מיי' פ"ט מהל' שמיטה הלכה ב , סמג עשין קמט:

תו ג מיי' פ"י מהל' שמיטה הלכה ח:

תז ד מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה ב , סמ"ג לאוין קמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רצג סעיף ב:

תח ה מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה י , סמ"ג לאוין קמד , טור ושו"ע יו"ד סי' רצד סעיף ח:

תט ו מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה ח , סמ"ג לאוין קמה , טור ושו"ע יו"ד סי' רצו סעיף סט:

תי ז מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה י , סמ"ג לאוין קמד , טור ושו"ע יו"ד סי' רצד סעיף ח:

תיא ח מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה יא , טור ושו"ע יו"ד סי' רצד סעיף ט וסעיף י:

תיב ט מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה יב , ומיי' פ"ח מהל' כלאים הלכה יד , טור ושו"ע יו"ד סי' רצו סעיף סט:

דף לט עמוד אעריכה

תיג א מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה יא , סמ"ג לאוין קמד , טור ושו"ע יו"ד סי' רצד סעיף ט:

תיד ב ג מיי' פ"א מהל' כלאים הלכה ה , טור ש"ע י"ד סימן רצה רצו סעיף א:

תטו ד מיי' פ"ה מהל' כלאים הלכה ב , סמ"ג לאוין רס , טור ושו"ע יו"ד סי' רצו סעיף א:

תטז ה ו מיי' פ"ה מהל' כלאים הלכה ו , וסמ"ג לאוין רס , טור ושו"ע יו"ד סי' רצה סעיף ג:

דף לט עמוד בעריכה

תיז א סמ"ג עשין יב:

תיח ב מיי' פ"ג מהל' ת"ת הלכה ג , סמ"ג עשין יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמו סעיף יח:

תיט ג מיי' פ"ג מהל' תשובה הלכה ב:

תכ ד ה מיי' פ"ט מהל' תשובה הלכה א:

דף מ עמוד אעריכה

תכא א מיי' פ"ב מהל' ע"ז הלכה ד , סמ"ג לאוין טו:

תכב ב טור ושו"ע או"ח סי' רכט סעיף א:

תכג ג סמ"ג לאוין ב:

דף מ עמוד בעריכה

תכד א מיי' פ"ג מהל' תשובה הלכה ד:

תכה ב מיי' פ"ג מהל' תשובה הלכה ב:

תכו ג מיי' פ"ג מהל' תשובה הלכה ג:

תכז ד מיי' פ"ב מהל' תשובה הלכה א:

תכח ה מיי' פ"ג מהל' תשובה הלכה ג:

תכט ו מיי' פ"יא מהל' עדות הלכה א , סמ"ג לאוין ריד , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף יז:

תל ז מיי' פ"ג מהל' ת"ת הלכה ג , ומיי' פ"א מהל' ת"ת הלכה ג , טור ושו"ע יו"ד סי' רמו סעיף יח:

תלא ח מיי' פ"ג מהל' ת"ת הלכה ה , טור ושו"ע יו"ד סי' רמו סעיף יט:

תלב ט מיי' פ"יא מהל' עדות הלכה א , סמ"ג לאוין ריד , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף יז:

תלג י מיי' פ"יא מהל' עדות הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף יח:  1. ^ הגהתי כאן לסימן מ"ח על פי סברא. לא בדקתי בסמ"ג -- ויקיעורך
  2. ^ ברור שיש כאן טעות. ואיני יודע איך לתקן -- ויקיעורך