פתיחת התפריט הראשי

עין משפט ונר מצוה/קידושין/פרק א

תוכן עניינים

דף ב עמוד אעריכה

דף ב עמוד בעריכה

דף ג עמוד אעריכה

דף ג עמוד בעריכה

דף ד עמוד אעריכה

דף ה עמוד אעריכה

דף ה עמוד בעריכה

דף ו עמוד אעריכה

דף ו עמוד בעריכה

לה א מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה ג , סמג עשין פז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף מג:

לו ב מיי' וסמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף מא:

לז ג מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה ד , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' קלו סעיף ד:

לח ד מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה ג , סמג עשין פז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף מא:

לט ה מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף פ:

מ ו מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה יג , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' כח סעיף ז:

מא ז ח מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה טו , טור ושו"ע אה"ע סי' כח סעיף ט:

מב ט מיי' פ"ג מהל' זכייה ומתנה הלכה ט , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמא סעיף ו:

מג י מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה י , סמג עשין מד , טור ושו"ע או"ח סי' תרנח סעיף ד:

מד כ מיי' פ"יא מהל' בכורים הלכה ח , ומיי' פ"יב מהל' תרומות הלכה יט , טור ושו"ע חו"מ סי' קצ סעיף ב , וטור ושו"ע יו"ד סי' שה סעיף ז:

מה ל מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה כד , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' כט סעיף א:

מו מ מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה כא , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' כט סעיף ב:

דף ז עמוד אעריכה

דף ז עמוד בעריכה

דף ח עמוד אעריכה

דף ח עמוד בעריכה

דף ט עמוד אעריכה

דף ט עמוד בעריכה

דף י עמוד אעריכה

עט א מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ה:

פ ב מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה ה , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לג סעיף ב:

פא ג מיי' פ"י מהל' אישות הלכה א ועיין במגיד משנה שם:

פב ד מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה יא , ומיי' פ"יז מהל' אבידה הלכה יג , סמג עשין מח ועשה עד , טור ושו"ע אה"ע סי' לז סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' ער סעיף ב:

פג ה מיי' פ"יא מהל' נדרים הלכה ו , סמ"ג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רלד סעיף א:

פד ו מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה יח , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף ד:

פה ז מיי' פ"ד מהל' חובל ומזיק הלכה יט , סמג עשין מח[1] , טור ושו"ע חו"מ סי' תכד סעיף ז:

פו ח מיי' פ"יב מהל' אישות הלכה א והלכה ג , ומיי' פ"כב מהל' אישות הלכה יב , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' סט סעיף א וסעיף ג:

פז ט מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה יא , טור ושו"ע אה"ע סי' לז סעיף א:

פח י מיי' פ"א מהל' יבום הלכה יז , טור ושו"ע אה"ע סי' קסז סעיף ד:

פט כ מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ב:

צ ל מיי' פ"ג מהל' מטמאי משכב ומושב הלכה ג:

דף י עמוד בעריכה

דף יא עמוד אעריכה

דף יא עמוד בעריכה

דף יב עמוד אעריכה

דף יב עמוד בעריכה

דף יג עמוד אעריכה

דף יג עמוד בעריכה

דף יד עמוד אעריכה

דף יד עמוד בעריכה

דף טו עמוד אעריכה

דף טו עמוד בעריכה

דף טז עמוד אעריכה

דף טז עמוד בעריכה

דף יז עמוד אעריכה

דף יז עמוד בעריכה

דף יח עמוד אעריכה

דף יח עמוד בעריכה

דף יט עמוד אעריכה

דף יט עמוד בעריכה

דף כ עמוד אעריכה

דף כ עמוד בעריכה

דף כא עמוד אעריכה

דף כא עמוד בעריכה

דף כב עמוד אעריכה

דף כב עמוד בעריכה

דף כג עמוד אעריכה

דף כג עמוד בעריכה

דף כד עמוד אעריכה

דף כד עמוד בעריכה

דף כה עמוד אעריכה

דף כה עמוד בעריכה

דף כו עמוד אעריכה

דף כו עמוד בעריכה

דף כז עמוד אעריכה

דף כז עמוד בעריכה

דף כח עמוד אעריכה

דף כח עמוד בעריכה

דף כט עמוד אעריכה

דף כט עמוד בעריכה

דף ל עמוד אעריכה

דף ל עמוד בעריכה

דף לא עמוד אעריכה

דף לא עמוד בעריכה

דף לב עמוד אעריכה

דף לב עמוד בעריכה

דף לג עמוד אעריכה

דף לג עמוד בעריכה

דף לד עמוד אעריכה

דף לד עמוד בעריכה

דף לה עמוד אעריכה

דף לה עמוד בעריכה

דף לו עמוד אעריכה

דף לו עמוד בעריכה

דף לז עמוד אעריכה

דף לז עמוד בעריכה

דף לח עמוד בעריכה

דף לט עמוד אעריכה

דף לט עמוד בעריכה

דף מ עמוד אעריכה

דף מ עמוד בעריכה