סמ"ג לאו סב

<< · סמ"ג · לאו · סב · >>


מצות לאו סב - לא להתגודד

כתוב בפרשת קדושים "ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם(ויקרא יט, כח) וכן בכהנים כתוב "ובבשרם לא ישרטו שרטת(ויקרא כא, ה). ודורש בת"כ שחייב על כל שריטה ושריטה והוא שהתרו בו על כל אחד ואחד.

וגדידה ושריטה אחת היא, ובכלל לא תתגודדו אזהרה אף לעבודה זרה, שחוק עבודה זרה כן, שנאמר "ויתגדדו כמשפטם בחרבות וברמחים(מלכים א יח, כח). ותניא במכות [דף כ"א] על המת, בין ביד בין בכלי, חייב. ועל עבודה זרה, ביד פטור, בכלי חייב, שנאמר "בחרבות". ומה שמצינו בסנהדרין [דף ס"ה] שכשנפטר רבי אליעזר היה רבי עקיבא מכה בעצמו עד שדמו שותת לארץ על התורה ועל המצות היה עושה כך כמו שאומר שם הרבה מעות יש לי ואין לי שלחני להרצותם.

ובכלל לא תתגודדו דרשינן ביבמות [דף י"ד] אל תעשו אגודות אגודות שלא יהו שני בתי דינין בעיר אחת, זה נוהג מנהג אחד וזה נוהג מנהג אחר.