שולחן ערוך יורה דעה רמה ג


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

כשם שמצוה ללמד את בנו, כך מצוה ללמד את בן בנו, שנאמר "והודעתם לבניך ולבני בניך" (דברים ד, ט). ולא לבן בנו בלבד, אלא מצוה על כל חכם מישראל ללמד לתלמידים, שגם הם נקראים בנים, אלא שמצוה להקדים את בנו לבן בנו, ובן בנו לבן חבירו.

מפרשים

באר היטב

▲ חזור לראש