פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

מי שצוה לתת לבתו כך וכך מעות לפרנסתה ליקח בהם קרקע, בין שהיה שכיב מרע בין שהיה בריא, ומת, והרי המעות ביד השליש, ואמרה הבת: "תנו אותם לבעלי, כל מה שירצה יעשה בהם" --

  • אם היתה גדולה, ונשאת -- הרשות בידה;
  • ואם עדיין מאורסה היא -- יעשה שליש מה שהשלש בידו;
  • ואם עדיין קטנה היא, אפילו נישאת -- אין שומעין לה, אלא יעשה שליש כמו שצוה האב.

(ויש אומרים דבעינן שהשלש מתחלה לכך, ועיין בחשן המשפט סימן רצ"ב):