שולחן ערוך אבן העזר קנו ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

זה שנאמר בתורה: "ובן אין לו" (דברים כה, ה), אחד הבן ואחד הבת, או זרע הבן או זרע הבת, עד סוף כל הדורות, בין מאשה זו בין מאשה אחרת, אפלו היה לו זרע ממזר או ע" א, הרי זה פוטר את נשיו מן החליצה ומן היבום. אבל בנו מהשפחה או מהנכרית, אינו פוטר אפלו נתגיר או נשתחרר הבן (פ"א מהל' ייבום וחליצה). ויש אומרים דהני מלי בנו משפחה אחרת, אבל בנו משפחתו, פוטר:

מפרשים

בית שמואל

(א) זרע ממזר:    היינו בחבושי' בבית אסורים יחדיו דאל"כ יש לחוש שמא זנתה עם אחר כמ"ש בסעיף ט' וכ"כ המ' ואגודה:

(ב) בנו מהשפחה:    דקי"ל הולד כמותה ולא נקרא זרעו ודעת י"א משפחתו פוטר עיין דין זה ברמב"ם פ"ד ה' נחלות ובפ"י ה"ג ופ"א ה' יבום ובטור חושן המשפט סי' רע"ט ובטור זה סימן ט"ו וקמ"ט ולדעת המחבר עיקר כרמב"ם דס"ל אפילו משפחתו מסתמא בועל לשם זנות לכן כאן ובסימן ט"ו הביא דעת החולקים בלשון וי"א ובחושן המשפט שם פסק נמי כרמב"ם דס"ל לענין ממון ירושה יש לחלק אם הוא בחזקת כשרות אז מוקמין חזקה שלו נגד חזקה שלה שהיא שפחה ונשאר מיגו דיכול ליתן הירושה למי שירצ' כמ"ש רפ"ד ה' נחלו' במגיד באריכות לכן פסק נמי בסימן קמ"ט הבא על אשה דעלמא לא אמרי' דבעיל לשם קידושין, מיהו י"ל דשם בסימן קמ"ט כ"ע מודי' דשם האיסור קל חיישינן שבעיל לשם זנות ועיין ב"ח ודרישה:

ט"ז

באר היטב

(ב) ממזר:    היינו בחבושים בבית האסורים יחדיו דאל"כ יש לחוש שמא זנתה עם אחר ב"ש.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש