פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

אם לא מל האב את בנו -- חייבים ב"ד למולו. ואם לא מלוהו ב"ד -- חייב הוא כשיגדיל למול את עצמו. ואם לא מל -- חייב כרת:

הגה: ובכל יום עוברים בעונשים אלו (טור ובכל בו).

ואין מלין בנו של אדם שלא מדעתו אלא אם כן עבר האב ולא מלו -- בית דין מלין אותו בעל כרחו (טור בשם הרמב"ם).

ואין האשה חייבת למול את בנה (טור).

האב שאינו יודע למול ויש כאן מוהל שאינו רוצה למול בחנם רק בשכר -- יש לב"ד לגעור במוהל זה כי אין זה דרכן של זרע אברהם ואדרבה המוהלים מהדרין שיתנו להם למול. ואם עומד במרדו ואין יד האיש משגת לתת לו שכרו הוי כמי שאין לו אב שב"ד חייבים למולו ולכן ב"ד כופין אותו מאחר שאין אחר שימול (רשב"א סי' תע"ב):