שולחן ערוך אבן העזר כז י


מקרא לצבע סימון האותיות: חלקת מחוקק בית שמואל ט"ז באר היטב פתחי תשובה באר הגולה

שולחן ערוך

שיעור הכסף שמקדשין בו משקל חצי שעורה כסף צרוף

(עיין ביורה דעה סי׳ רצ״ד סעיף ו׳ שיעור שוה פרוטה) :

מפרשים

חלקת מחוקק

(כג) שיעור הכסף שמקדשין בו:    היינו לענין קידושי וודאי אבל לענין קדושי ספק נתבאר לקמן סי' ל"א סי' ג':


(כד) עיין ביורה דעה סי' רצ"ד:    ועי' גם בחושן משפט סי' פ"ח מ"ש בסמ"ע דצ"ע למעשה בזמן שלנו שהפירות ביוקר אם חשוב ש"פ לקדש בו אשה כלומר ולא יהיו רק קדושי ספק:


באר היטב

▲ חזור לראש