רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות יז


הקדמה · המדע · אהבה · זמנים · נשים · קדושה · הפלאה · זרעים · עבודה · קרבנות · טהרה · נזקים · קנין · משפטים · שופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר עבודה · הלכות מעשה הקרבנות · פרק שבעה עשר | >>

דפוס וורשא-ווילנא · הגהה על פי כתבי-יד

נושאי כלים על הפרק: כסף משנה מגיד משנה משנה למלך לחם משנה
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לפרק זה
הרמב"ם באתרים אחרים: מכון ממרא עפ"י כת"י תימניים (כתיב או מנוקד), hebrewbooks.org , אתר על התורה

דפוסעריכה

הלכה אעריכה

הנודר מנחה מאפה תנור לא יביא מאפה כופח ולא מאפה רעפים ולא מאפה יורות הערביים:

הלכה בעריכה

האומר הרי עלי במחבת והביא במרחשת במרחשת והביא במחבת מה שהביא הביא וידי חובתו לא יצא ואם אמר זו להביא במרחשת והביאה במחבת או במחבת והביאה במרחשת הרי זו פסולה וכן כל כיוצא בזה וכן האומר הרי עלי שני עשרונות להביאן בכלי אחד והביאן בשני כלים בשני כלים והביאן בכלי אחד מה שהביא הביא וידי חובתו לא יצא שנאמר כאשר נדרת לה':

הלכה געריכה

אמר אלו להביא בכלי אחד והביא בשני כלים או להביא בשני כלים והביא בכלי אחד הרי אלו פסולין לא קבען בשעת הנדר אלא אמר הרי עלי שני עשרונות ובשעת הפרשה קבען והפרישן בשני כלים וחזר והביאן בכלי אחד הרי אלו כשרים שנאמר כאשר נדרת ולא כאשר הפרשת אמר הרי עלי שני עשרונות להביא בכלי אחד והביאן בשני כלים אמרו לו בכלי אחד נדרת הקריבם בשני כלים הרי אלו פסולין הקריבם בכלי אחד הרי אלו כשרים:

הלכה דעריכה

אמר הרי עלי שני עשרונות להביא בשני כלים והביא בכלי אחד אמרו לו בשני כלים נדרת הקריבן בשני כלים הרי אלו כשרים הקריבן בכלי אחד הרי אלו כשתי מנחות שנתערבו:

הלכה העריכה

האומר הרי עלי מנחה יביא אחת מחמשת מיני מנחות הבאות בנדר ונדבה אמר הרי עלי מנחות יביא שני (מיני) מנחות מחמשתן אמר הרי עלי מין מנחות יביא שני מנחות ממין אחד הרי עלי מיני מנחות יביא שתי מנחות משני מינים וכן אם אמר מיני מנחה יביא שני מינין קבע נדרו במין מהן ושכחו מביא חמשתן:

הלכה ועריכה

אין היחיד מביא מנחה בכלי אחד יותר מששים עשרון ואם נדר יותר מששים מביא ששים בכלי אחד והשאר בכלי שני שאין יכולין להבלל כאחד אלא ששים אבל יתר על ששים אין נבללין אע"פ שאין הבלילה מעכבת כמו שביארנו אמרו חכמים כל הראוי לבילה אין הבילה מעכבת בו וכל שאינו ראוי לבילה הבילה מעכבת בו:

הלכה זעריכה

אמר הרי עלי מאה ועשרים ואחד עשרון מביא מאה ועשרים בשני כלים ששים בכל כלי ומביא עשרון אחד בכלי השלישי אמר הרי עלי עשרון יביא עשרון אחד הרי עלי עשרונות יביא שנים פירש נדרו ושכח כמה עשרון פירש יביא ששים עשרון בכלי אחד שכח כמה עשרון פירש ובאי זה מין קבעו הרי זה מביא ששים עשרון מכל מין ומין מחמשתן:

הלכה חעריכה

קבע נדרו ושכח כמה עשרונות נדר ובכמה כלים נדר הרי זה מביא מאחד ועד ששים בששים כלים כיצד מביא עשרון אחד בכלי ראשון ושני עשרונים בכלי שני ושלשה עשרונים בשלישי עד שיהיו עד ששים עשרון בכלי האחרון ואם שכח אף באי זה מין קבע מביא על סדר זה ששים כלים מכל מין ונמצא מביא מכל מין אלף ושמנה מאות ושלשים עשרון:

הלכה טעריכה

האומר הרי עלי מנחת שעורים או מנחת חצי עשרון או מנחת בלא שמן ולבונה הרי זה פטור שלא התנדב דבר שכמוהו מקריבין אמר הרי עלי מנחה מן השעורים או מן העדשים או מנחה בלא שמן ולבונה או מנחה חצי עשרון שואלין אותו אם אמר לא נדרתי אלא על דעת שמותר להקריב כזה ואילו ידעתי שאין מקריבין אלא עשרון שלם סלת בשמן ולבונה לא הייתי נודר הרי זה פטור ואם אמר אילו הייתי יודע הייתי נודר כדרך שמקריבין הרי זה חייב להקריב כדרך שמקריבין:

הלכה יעריכה

נדר עשרון ומחצה ואמר אילו הייתי יודע הייתי נודר כדרך המתנדבין הרי זה מביא שנים אמר הרי עלי קמח או הרי עלי חצי עשרון ולא הזכיר שם מנחה הרי זה פטור כמי שלא נדר מעולם וכן האומר הרי עלי תודה בלא לחם וזבח בלא נסכים הרי זה פטור ואם אמר אילו הייתי יודע שאין מקריבין כך הייתי נודר כדרך הנודרין הרי זה חייב להקריב כדרך המקריבין:

הלכה יאעריכה

האומר הרי עלי לחמי תודה יביא תודה ולחמה שהדבר ידוע שאין מקריבין לחם בלא תודה וסוף הקרבן הזכיר אמר הרי עלי לחם לפטור תודתו של פלוני יביא לחם תודה עם תודת חבירו:

הלכה יבעריכה

מתנדב או נודר אדם יין בפני עצמו ואין מתנדבין לוג יין ולא שני לוגין שאין בנסכים לא לוג ולא שנים ואין מתנדבין חמשה שאין חמשת לוגין ראויין לא לנסכי בהמה אחת ולא לנסכי שתי בהמות אבל מתנדבין שלשה וארבעה וששה ומששה ומעלה מפני שהן ראויין לנסכי בהמות:

הלכה יגעריכה

כיצד נדר שבעה הרי הן כנסכי כבש ואיל נדר שמונה הרי אלו כנסכי שני אילים תשעה כנסכי שור וכבש או כנסכי שלשה כבשים נדר עשרה הרי אלו כנסכי שור ואיל או שני כבשים ואיל וכן עד לעולם:

הלכה ידעריכה

נדר חמשה לוגין אומרין לו השלם ששה שהרי קבען לקרבן אבל אם נדר לוג או שנים פטור שהרי אינן ראויין כלל לא הן ולא מקצתן ואין מתנדבין ולא נודרין פחות מלוג שמן שאין לך מנחה פחותה מעשרון והיא צריכה לוג אחד שמן:

הלכה טועריכה

האומר הרי עלי יין לא יפחות משלשה לוגין הרי עלי שמן לא יפחות מלוג פירש נדרו ושכח כמה לוג נדר מן היין או מן השמן יביא ארבעים ומאה לוג שאין לך יום שמקריבין בו הצבור קרבנות מרובות יותר מיום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת והיו הנסכים בו מאה וארבעים לוג שמן וכמותם יין כמו שיתבאר בהלכות תמידין ומוספין:

הגההעריכה

לפרק זה אין טקסט מוגה. הנך מוזמן להוסיף אותו לפי השיטה המוסברת בויקיטקסט:רמב"ם.