שולחן ערוך יורה דעה רסז כז


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

כיצד בראשי אברים?    עבד שמל וטבל לשם עבדות -- אם סימא אדוניו את עינו, או הפיל שינו, או חסרו אחד מראשי אצבעותיו ידיו ורגליו, או ראשי אזניו, או ראש החוטם, או ראש הגויה, או ראשי הדדים שבאשה -- יוצא לחירות וצריך גט שחרור. (וכופין רבו לכתוב לו גט שחרור) (ב"י בשם רבי' ירוחם).

אבל חתך לשונו -- אינו יוצא לחרות.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(מה) אבל חתך לשונו אינו יוצא לחירות. דאינו יוצא לחירות אלא באברים שבגלוי:באר היטב

(כט) לשונו:    דאינו יוצא לחירות אלא באברים שבגלוי.▲ חזור לראש