שולחן ערוך אבן העזר קמא סז


שולחן ערוך

מי ששלח גט לאשתו, וחזר ובטלו בפני שנים אחרים; וכן מי שמסר מודעא על הגט, מכין אותו מכת מרדות, מפני שגורם להיות ממזרים:

מפרשים

בית שמואל

(קד) מכין אותו:    עיין סימן קל"ד מ"ש ועיין בדרישה:

ט"ז

באר היטב

▲ חזור לראש