רמב"ם הלכות תלמוד תורה ו יד

הקדמה · המדע · אהבה · זמנים · נשים · קדושה · הפלאה · זרעים · עבודה · קרבנות · טהרה · נזקים · קנין · משפטים · שופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר המדע · הלכות תלמוד תורה · פרק ששי · הלכה יד | >>
מפרשים על הרמב"ם: כסף משנה מגיד משנהשלימות: 0% משנה למלךשלימות: 0% לחם משנהשלימות: 0%

לשון הרמב"ם · מפרשי הרמב"ם

דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים להלכה זו

נושאי כלים על הלכה זו: באתר הִיבּרוּ-בּוּקְס, באתר על התורה


רמב"םעריכה

דפוסעריכה

בד"א במי שנדוהו על שבזה תלמידי חכמים אבל מי שנידוהו על שאר דברים שחייבים עליהם נידוי אפילו נידהו קטן שבישראל חייב הנשיא וכל ישראל לנהוג בו נידוי עד שיחזור בתשובה מדבר שנידוהו בשבילו ויתירו לו:

על עשרים וארבעה דברים מנדין את האדם בין איש בין אשה ואלו הן:

(א) המבזה את החכם ואפילו לאחר מותו:

(ב) המבזה שליח בית דין:

(ג) הקורא לחבירו עבד:

(ד) מי ששלחו לו בית דין וקבעו לו זמן ולא בא:

(ה) המזלזל בדבר אחד מדברי סופרים ואין צריך לומר בדברי תורה:

(ו) מי שלא קיבל עליו את הדין מנדין אותו עד שיתן:

(ז) מי שיש ברשותו דבר המזיק כגון כלב רע או סולם רעוע מנדין אותו עד שיסיר היזקו:

(ח) המוכר קרקע שלו לעובד כוכבים מנדין אותו עד שיקבל עליו כל אונס שיבא מן העובד כוכבים לישראל חבירו בעל המצר:

(ט) המעיד על ישראל בערכאות של עובדי כוכבים והוציא ממנו בעדותו ממון שלא כדין ישראל מנדין אותו עד שישלם:

(י) טבח כהן שאינו מפריש המתנות ונותנן לכהן אחר מנדין אותו עד שיתן:

(יא) המחלל יום טוב שני של גליות אף על פי שהוא מנהג:

(יב) העושה מלאכה בערב הפסח אחר חצות:

(יג) המזכיר שם שמים לבטלה או לשבועה בדברי הבאי:

(יד) המביא את הרבים לידי חלול השם:

(טו) המביא את הרבים לידי אכילת קדשים בחוץ:

(טז) המחשב שנים וקובע חדשים בחוצה לארץ:

(יז) המכשיל את העור:

(יח) המעכב הרבים מלעשות מצוה:

(יט) טבח שיצאה טרפה מתחת ידו:

(כ) טבח שלא בדק סכינו לפני חכם:

(כא) המקשה עצמו לדעת:

(כב) מי שגירש את אשתו ועשה בינו ובינה שותפות או משא ומתן המביאין להן להזקק זה לזה כשיבואו לבית דין מנדין אותם:

(כג) חכם ששמועתו רעה:

(כד) המנדה מי שאינו חייב נידוי.

מפרשי הרמב"םעריכה

השגת הראב"דעריכה

המכשיל את העור - א"א אמר אברהם - המחבר בעל ההשגות כגון המכה את בנו הגדול.

חכם ששמועתו רעה - א"א אמר אברהם - המחבר בעל ההשגות ויש אחרים הרבה. חכם שהורה להתיר במים שאין להם סוף לינשא לכתחלה. וכן מי שעובר על נדרו כל בית דין שנזקק לו לשאלה בר שמתא הוא ואיכא טובא.

מי שמנדה מי שאינו חייב נידוי - א"א אמר אברהם - המחבר בעל ההשגות דבר זה הוציא ממעשה דריש לקיש דהוה מנטר פרדיסא וכו', אמר ליה ההוא אדרבה ואמרו ליה שלו נדוי. ובחיי ראשי אין כאן פלפול כי הדברים שהוא מונה בית דין צריכין לנדותו ובכי האי גוונא לא היו בית דין נזקקין לנדות לר' שמעון בן לקיש אבל אותו שנידה והקפיד על כבודו נדויו נדוי.