שולחן ערוך אבן העזר כט ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אמרה לו: "תן דינר לפלוני ואתקדש אני לו", ונתן לו, וקידשה אותו פלוני ואמר לה: "הרי את מקודשת לי בהנאת מתנה זו שקיבלתי כרצונך", הרי זו מקודשת:

מפרשים

חלקת מחוקק

(ו) בהנאת מתנה זו שקבלתי כרצונך:    אף על גב דלאו אדם חשוב הוא ונתבאר לעיל סי' כ"ז סעיף ט' דדוקא אם המקבל הוא אדם חשוב היא מקודש' שהנאה יש לה בהיותו נהנה ממנה ובהנא' זו הקנתה עצמה לו (מ"מ מקודש' מאחר דלא חסרה ממון דהא האחר נתן משלו להמקבל בשביל' ולעיל מיירי שחסרה ממון דהיא נתנה משלה להמקבל) וכמו שכתב המ"מ:

בית שמואל

(ט) בהנאת מתנה זו שקבלתי:    אף על גב דלאו אדם חשוב הוא מ"מ מקודשת כיון דלא חסר לה ממון אבל לעיל סי' כ"ח חסר ממון וע' במגיד:

ט"ז

באר היטב

(ה) תן דינר לפלוני ואתקדש אני לו:    כצ"ל.

(ו) ברצונך:    אע"ג דלאו אדם חשוב הוא מ"מ מקודשת כיון דלא חסר לה ממון משא"כ לעיל סי' כ"ז חסרה ממון המ"מ פ"ה מה"א.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש