שולחן ערוך חושן משפט קצו ה


מקרא לצבע סימון האותיות: סמ"ע ש"ך ט"ז באר היטב קצות החושן באר הגולה

שולחן ערוך

תקפו והביאו אצלו קנאו אבל אם קראו ובא אצלו או שאמר לו רבו הראשון לך אצל הלוקח והלך אצלו לא קנה ואם הוא עבד קטן קראו ובא אצלו קנאו:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

אבל אם הוא קראו כו':    דעבד גדול אדעתא דנפשו הולך ולא מחמת קריאת הלוקח ולכך אינו דומה למשיכה משא"כ כאשר קורא לעבד קטן דהוא דומה לבהמ' ואדעתו דרבו הלוקח נמשך אחר קריאתו והולך☜ ונראה דה"ה נמי דמהני כשרבו הראשון א"ל לך אצל הלוקח ועפ"ר:באר היטב

(א) קראו:    דעבד גדול אדעתא דנפשיה הולך ולא מחמת קריאת הלוקח ולכך אינו דומה למשיכה אבל עבד קטן דהוא דומה לבהמה ואדעתא דרבו הלוקח נמשך אחר קריאתו והולך ונראה דה"ה דמהני נמי בעבד קטן כשרבו הראשון אמר ליה לך אצל הלוקח עכ"ל הסמ"ע.קצות החושן

(א) קראו ובא אצלו. כ' בסמ"ע וז"ל ונרא' דה"ה נמי דמהני כשרבו הראשון א"ל לך אצל הלוקח עכ"ל. ולא אתברר קנין זה דהא משיכ' נראה דאינו אלא היכא דאזיל מחמתי' ה"ל כמנהיג אבל מה דאזיל מחמת המוכר לא עביד הלוקח מידי ובש"ע נקט קראו ובא אצלו ומשמע דוקא הלוקח:

▲ חזור לראש