שולחן ערוך אבן העזר לג ב


מקרא לצבע סימון האותיות: חלקת מחוקק בית שמואל ט"ז באר היטב פתחי תשובה באר הגולה

שולחן ערוך

המקדש בביאה -- דעתו על גמר ביאה. לפיכך, אם קודם שגמר קִבְלה קדושין מאחר -- מקודשת לשני. אבל אם הערה בה ופירש מיד, או שאמר תחילה שדעתו לקנות בהעראה -- קנה מיד:

מפרשים

בית שמואל

(ו) דעתו על גמר ביאה:    חוץ ביבמה אפילו אם אמר דדעתו על גמר ביאה קונה בהעראה וביאה אחר הקידושין קונה בהעראה ועיין סימן נ"ה וסימן ס"א וברמב"ם רפ"י ובנ"י פ' הע"י:


באר היטב

(א) ביאה:    חוץ ביבמה אפילו אם אמר דדעתו על גמר ביאה קונה בהעראה. וביא' אחר הקדושין קונה בהעראה. ביאת שוגג לא קנה באשה רי"ו הבי' ב"י סוף סימן זה.▲ חזור לראש