שולחן ערוך יורה דעה רסז נה


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

העבד מקבל לחבירו גט מיד רבו של חבירו. אבל לא מיד רבו של עצמו.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(סה) אבל לא מיד רבו של עצמו. לחבירו כגון ששניהם של רב אחד:באר היטב

(מה) עצמו:    כגון ששניהם של רב א' לפי שידו כיד רבו ואע"ג דמקבל שחרור של עצמו מיד רבו התם אמרינן דידו וגטו באין כאחד. ט"ז.▲ חזור לראש