שולחן ערוך יורה דעה רסז מא


צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה

שולחן ערוך

כיצד בשטר?  כותב על הנייר או על החרס "הרי אתה בן חורין" או "הרי אתה לעצמך" או "אין לי עסק בך", ומוסרו לידו או לאחר בשבילו.    אפילו בלא ידיעת העבד; שזכות הוא לו שיצא מתחת יד רבו לחירות. ואם מוחה בידו מלקבלו -- לא יצא בו לחירות.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(נג) על הנייר או על החרס כו'. עיין בד"מ ר"ס קצ"א וקצ"ו ובא"ע סי' קכ"ד:


(נד) ואם מוחה בו העבד לא יצא בו לחירות. ולא דמי לכסף דלעיל סכ"ו די"א דיצא לחירות אפי' בע"כ של עבד דרבו ניחא ליה בקבלת כסף ומקנהו מדעתו מה שאין כן בשטר אי נמי שכשם שנקנה כך יוצא בכסף דטיבעא מיהא חדא הוא אבל שטר זה לשון קנין הוא וזה לשון שחרור הוא:באר היטב

(לז) מוחה:    ול"ד לכסף לעיל סכ"ו די"א דיצא לחרות אפילו בע"כ של עבד דהתם רבו ניחא ליה בקבלת כסף ומקנהו מדעתו משא"כ בשטר. ש"ך.▲ חזור לראש