שולחן ערוך יורה דעה רסז סה


צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה

שולחן ערוך

גר שמת ואין לו יורשים והיו לו עבדים; גדולים -- זכו בעצמם והרי הם בני חורים; קטנים -- אין להם יד לזכות בעצמם וכל הקודם בהם זכה.    (ואם לא זכה בהם אדם עד שיגדלו אין להם תקנה) (טור בשם הרמ"ה).

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(פב) אין להם תקנה. דבמיתת הגר לא פקע איסורא מינייהו כי גדלי נמי בתר הכי אע"ג דפקע ממונא איסורייהו לא פקע דבמאי פקע השתא הא ליכא מיתת האדון דליפקע איסורא מינייהו עכ"ל הרמ"ה שבטור ועד"ר:באר היטב

(נ) תקנה:    דבמיתת הגר לא פקע איסורא מינייהו כי גדלי נמי בתר הכי אע"ג דפקע ממונא איסורייהו לא פקע דצריך פקיעת האיסור דוקא בשעת מיתת הגר שהיא הגורמת לזה. ט"ז.▲ חזור לראש