טור חושן משפט קצו

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה · מידע על מהדורה זו

<< | טור · חושן משפט · סימן קצו (מנוקד) | >>

סימן זה ב: שולחן ערוך · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
ארבעה טורים באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה

קנין עבד

מפרשים בהמשך הדף (שלימות: 75%):    בית יוסף ב"ח דרכי משה ד"מ הארוך דרישה פרישה

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

טורעריכה

עבד כנעני דינו כקרקע ונקנה בכסף ושטר וחזקה וחליפין: ונקנה ג"כ במשיכה כגון שתקפו והביאו אליו אבל אם קראו ובא אליו או שאומר לו רבו הראשון לך אצל הלוקח והלך אליו לא קנאו אא"כ הוא קטן אז הוא קנה בקריאה שקורא לו והוא בא אליו:

וכיצד הוא חזקת העבד שישתמש בו כדרך שמשתמשין בעבדים כגון שיתיר לו מנעל או ינעילהו או יוליך כליו אחריו לבית המרחץ הפשיטו או הלבישו סכו גרדו או שהגביה את רבו קנאו:

ובהגביה רבו אותו כתב הרמב"ם ז"ל שג"כ קנאו בהגבהה ואיני יודע למה שדברו יחיד הן דר"ש קאמר לה אבל לרבנן לא קנאו בהגבהה:

וכתב א"א הרא"ש ז"ל דוקא במלאכה של שימוש גופו אבל במלאכה אחרת כגון שתפר לו את בגדיו או עשה לו אחת מהמלאכות לא קנאו:

וצריך שתהיה החזקה בפני רבו או פאילו שלא בפניו אם יאמר לו לך חזק וקני:

בית יוסףעריכה

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

עבד כנעני דינו כקרקע וכו' משנה בפ"ק דקידושין (כב:) עבד כנעני נקנה בכסף בשטר ובחזקה ובגמרא (שם עד סוף הסימן) תנא אף בחליפין וכבר נתבאר מסימן ק"צ עד סימן זה היאך דרכים הללו קונים בקרקע וכך הם קונים בעבדים:

ונקנה גם כן במשיכה שם אמר שמואל עבד כנעני נקנה במשיכה כיצד קראו ובא אצלו לא קנאו תקפו ובא אצלו קנאו והתניא כיצד במשיכה קורא לה והיא באה אמרינן בהמה אדעתא דמרא אזלא עבד אדעתא דנפשיה אזיל אמר רב אשי עבד קטן כבהמה דמי. ופי' רש"י אדעתא דמרא אזלא. ע"ד הקונה אותה לפי שאין לה דעת: אדעתא דנפשיה. מדעת עצמו: קטן. דלית ליה דעתא: כבהמה דמי. ואם קראו לשם קנייה ובא אצלו קנאו: ומ"ש רבינו או שאמר לו רבו הראשון וכו' כן כתב הרמב"ם בפרק שני מהלכות מכירה והטעם משום דכיון דהוי טעמא משום דאדעתא דנפשיה אזיל לא שנא לן בין קראו ובא אליו לאמר לו רבו הראשון לך אצל הלוקח:

וכיצד הוא חזקת העבד וכו' גם זה שם ת"ר כיצד בחזקה התיר לו מנעלו או הוליך כליו אחריו לבית המרחץ הפשיטו הרחיצו סכו גרדו הלבישו הנעילו הגביהו קנאו אמר רבי שמעון לא תהא חזקה גדולה מהגבהה שהגבהה קונה בכל מקום מאי קאמר אמר רב אשי הגביהו הוא לרבו קנאו הגביה רבו לו לא קנאו אר"ש לא תהא חזקה גדולה מהגבהה שהגבהה קונה בכל מקום והרמב"ם בפ"ב מהלכות מכירה כתב וכן אם הגביה הרב את העבד קנה וכתב הרב המגיד בהשגות א"א נראה מדבריו דלא גריס בהא פלוגתא אלא ה"ג הגביה הוא לרבו קנאו הגביהו רבו אמר ר"ש לא תהא חזקה גדולה מהגבהה והכי גריס ליה הרב ז"ל ע"כ ומיהו בהלכות שלנו במחלוקת שנויה ואף על פי כן כתב הרשב"א וקיימא לן כר"ש דהא נקנה אף במשיכה כדאמר שמואל ורב אשי הכי נמי אמר וכ"ש בהגבהה עכ"ל וגם הר"ן כתב כדברי הרשב"א:


וכתב א"א ז"ל דוקא במלאכה של שימוש וכו' גם זה שם וכבר כתבתי בסימן קצ"ב שכדברי הרא"ש כתב הר"ן בשם הרמב"ן וה"ה בפ"א מהל' מכירה בשם הראב"ד והרשב"א ובפ"ב מהל' מכירה כתב שלדעת הרמב"ם שאכילת פירות קונה בקרקע ה"ה לעבד כלומר שאם תפר לו בגד או עשה לו אחת מהמלאכות האלו קנאו ומדברי בעל העיטור שכתבתי בסימן הנזכר נראה שסובר כדברי הרמב"ם (א):

וצריך שתהיה החזקה בפני רבו וכו' כן כתב הרמב"ם בפ"ב מהל' מכירה וכתב ה"ה זה פשוט שהוקש לקרקע והרי דינו כיוצא בו:

בית חדש (ב"ח)עריכה

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

עבד כנעני וכו'. משנה וגמ' פ"ק דקידושין:

ומ"ש ואיני יודע למה שדברי יחיד הן וכו'. כבר כתב הרב המגיד ע"ש הרשב"א דקיי"ל כר"ש בהא דהא עבד נקנה אף במשיכה כדאמר שמואל עבד כנעני נקנה במשיכה ורב אשי נמי הכי ס"ל ולרבנן דסבירי להו כשהגביה רבו את העבד לא קנאו דסבירי להו דעבד לא נקנה לרבו אלא כשעשה העבד עבדות ושירות לרבו אבל כשהגביה רבו אותו לא קנאו א"כ כ"ש כשמשכו רבו לעבד אצלו דלא קנאו כיון דאפילו בהגבהה דעדיפא ממשיכה לא קנאו כ"ש במשיכה וא"כ בעל כרחך צ"ל דשמואל ורב אשי דאמרי עבד כנעני נקנה במשיכה כר"ש סבירי להו דהגביהו רבו לו קנאו וס"ל לשמואל ורב אשי דלר"ש משיכה נמי קונה שמעינן מסוגיא זו דהאמוראים הוה קים להו דהכא הלכה כר"ש לגבי רבנן ועוד כתב דבאלפסי משמע דלא גריס הכא פלוגתא אלא ה"ג הגביה הוא לרבו קנאו הגביה רבו לו אר"ש לא תהא חזקה גדולה מהגבהה:

דרכי משהעריכה

(א) ולעיל סימן קצ"ב נתבאר מחלוקת לענין קרקע ומשם תלמוד לדין עבד: