שולחן ערוך חושן משפט ערה כט


שולחן ערוך

גר שמת ובזבזו ישראל נכסיו והיו בהם עבדים גדולים קנו עצמם בני חורין קטנים כל המחזיק בהם זכה:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

קנו עצמן בני חורין:    דמיד שמת הגר נסתלק ידו מעליהם וזכו בעצמן כיון שהן גדולים:באר היטב

(כא) עצמם:    כמו גבי הפקר לעיל סי' רע"ג ס"ו ע"ש.קצות החושן

▲ חזור לראש