שולחן ערוך יורה דעה רלד א


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

האב מפר נדרי בתו כל זמן שהיא קטנה או נערה אפי' נדרה על דעת רבים.

בגרה (פי' כשהאשה עברה שתים עשרה שנה ויום א' אז אם הביאה ב' שערות נקראת "נערה" עד ו' חדשים אח"כ שאז נקראת בוגרת כלומר מלאה שער כי תרגום ירושלמי של "איש שעיר" גבר בגר) או נשאת -- שוב אינו יכול להפר:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(א) האב כו'. האב והבעל מפירים דוקא דברים שיש בהם עינוי נפש או בינו לבינה כדלקמן סעיף נ"ה ונ"ח אבל החכם מתיר כל נדריה:


(ב) נדרי כו'. וה"ה שבועת בתו ואשתו וכדלקמן סעי' ל"ז:


(ג) נערה. היינו בת י"ב שנה ויום אחד והביאה ב' שערות:


(ד) אפילו נדרה וכו'. וכן בעל מפר נדרי אשתו אפילו נדרה עד"ר ואפילו ביטל הבעל דעתו ונתן לה רשות לדור עד"ר. הרא"ש ומשמע דה"ה אם נתן האב רשות לבתו לדור עד"ר וכ"כ בדרישה וע"ל סימן רכ"ח ס"ק ע"ד:


(ה) בגרה. היינו ששה חדשים אחר שתביא ב' שערות כשהיא בת י"ב שנה ויום א':באר היטב

(א) בתו:    האב והבעל מפירין דוקא דברים שיש בהם עינוי נפש או בינו לבינה כדלקמן סנ"ה ונ"ח וה"ה שבועת בתו ואשתו כדלקמן סל"ו. ש"ך (אבל החכם מתיר כל הנדרים).▲ חזור לראש