שולחן ערוך יורה דעה רסז כד


צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה

שולחן ערוך

הגביה העבד לרב לצורך תשמיש -- קנאו. הגביה הרב לעבד -- לא קנאו.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(מב) הגביה הרב לעבד לא קנאו. ובח"מ סי' קצ"ו ס"ג כ' די"א שקנאו גם בזה:באר היטב

(כו) לא:    ובחושן משפט סימן קצ"ו ס"ב כתב די"א שקנאו גם בזה.▲ חזור לראש