שולחן ערוך חושן משפט קצז ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

הגבהה קונה בכל מקום אבל משיכה אינו קונה אלא בסימטא או בחצר של שניהם אבל לא ברשות הרבים ולא בחצר שאינה של שניהם:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

הגבהה קונה בכ"מ:    הטעם משום דאף אם הוא בר"ה או ברשות המוכר מ"מ במה שמגביהו בידו מביאו אותו לרשותו דכל מה שהוא ביד האדם הרי הוא כאלו מונח בביתו:

ולא בחצר שאינה של שניהם:    פי' והכניסה ומושכה שלא ברשות בעל החצר אבל כשנותן רשות לזה הרי הוא כחצר של שניהן או כחצר של זה שהרש' לו וכמ"ש מור"ם בסי' קצ"ח ס"ט ע"ש:


ט"ז

באר היטב

(א) מקום:    הטעם דאף אם הוא בר"ה או ברשות המוכר מ"מ במה שמגביהו בידו מביאו לרשותו דכל מה שהוא ביד האדם הרי הוא כאילו מונח בביתו. סמ"ע.

(ב) שניהם:    פי' והכניסה ומושכה שלא ברשות בעל החצר אבל כשנותן רשות לזה ה"ל חצר של שניהם או כחצר של זה שהרשה לו וכמ"ש הרמ"א בסי' קצ"ח ס"ט ע"ש. שם.קצות החושן

(א) הגבהה קונ' בכ"מ. כ' בסמ"ע הטעם משום דאף אם הוא ברה"ר או ברשות המוכר מ"מ במה שמגבי' בידו מביא אותו לרשותו דכל מה שהוא ביד האדם הרי הוא כאלו מונח בביתו עכ"ל:

ונראה דאפי' היכא דאינו מגביה בידו ממש אלא מוגבה מכחו דהיינו כשהוגב' מכחו דרך עלי' נמי חשיב הגבהה אפילו אינו בידו כלל וכמ"ש תוס' פ' הגוזל (דף צח) ואע"ג דהגבהה מכחו הי' ברה"ר ומשום דלא בעי סימט' אלא משיכה אבל הגבהה קונ' בכ"מ אפי' ברשות מוכר וברה"ר ואין לחלק בין הגבהה בידו ממש או מוגבר מכחו וז"ב ועמ"ש בסי' רע"ג סק"ד:פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש