שולחן ערוך אבן העזר קסז ד


מקרא לצבע סימון האותיות: חלקת מחוקק בית שמואל ט"ז באר היטב פתחי תשובה באר הגולה

שולחן ערוך

קטנה מבת שלש שנים ויום אחד ומעלה, ביאתה ביאה לכל דבר; ואם בא עליה יבם, קנאה; אבל אינה חולצת עד שתהא בת י"ב שנה ויום אחד ובדקוה אחר כך ומצאוה שהביאה ב' שערות:

מפרשים

בית שמואל

(ג) קנאה:    ויורש נכסי אחיו ויורש' ומטמאה לה:


(ד) אינה חולצת:    אפילו בדיעבד אין חליצת קטנה חליצה, המגיד אבל מגרשה בקטנותה:


באר היטב

▲ חזור לראש