סמ"ג עשה קטז

<< · סמ"ג · עשה · קטז · >>


מצות עשה קטז - לזכור מה שעשה לנו עמלק

מצות עשה של בית הבחירה אין כאן מקומו למנותו, ולא מנינו כאן אלא ב׳ מצות עשה: למחות את זרעו של עמלק, ולהעמיד להם מלך. וכשם שמצות עשה למחות את זרעו של עמלק, כך מצות עשה לזכור תמיד מעשיו הרעים ואריבתו בדרך לעורר איבתו תמיד ועברתו שמרה נצח, שנאמר זכור את אשר עשה לך עמלק.

ותניא במגילה: [דף י״ח] זכור – בפה. יכול בלב? כשהוא אומר לא תשכח הרי שכחת הלב אמור, הא מה אני מקיים זכור בפה.