שולחן ערוך יורה דעה רסז כג


צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה

שולחן ערוך

עבד כנעני -- בין קנאו בעודו עובד כוכבים בין קנאו אחר שהטבילו רבו -- נקנה בכסף או בשטר או בחזקה. בין קנאו מעובד כוכבים בין קנאו מישראל. וחזקה הוא שישתמש בו כגון שיתיר לו מנעלו או ינעילנו או שהוליך כליו לבית המרחץ או הלבישו או הפשיטו; הרחיצו סכו או גרדו.    הגה: ודוקא אלו שהם שמוש לגופו אבל עשה לו שאר מלאכה כגון שתפר בגדיו -- לא (טור וע"פ עב"י)

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(מא) הוא שישתמש בו כו'. משמע דוקא שמוש בגופו וכמו שכתב בהג"ה ובח"מ סימן קצ"ו ס"ד כתב עשה לו מלאכה שאינו בשמוש גופו כגון שתפר לו בגד וכיוצא בזה קנאו רבו וי"א שלא קנאו ע"כ הרי שכתב מתחלה בסתם שקנאו ועיין בלבוש שם וצ"ע:באר היטב

(כה) שישתמש:    כתב הש"ך משמע דוקא שמוש בגופו וכמ"ש רמ"א ובחושן משפט סימן קצ"ו ס"ד כתב עשה לו מלאכה שאינ' בשמוש גופו כגון שתפר לו בגד וכיוצא בו קנאו רבו וי"א שלא קנאו הרי שכתב מתחלה בסתם שקנאו וצ"ע עכ"ל.▲ חזור לראש