שולחן ערוך יורה דעה רסז מד


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

מסר לו השטר בפני עדים או שהעדים חתומין בו ומסרו לו בינו לבין עצמו -- יצא בו לחירות. וי"א שצריך שימסרנו לו בפני עדים. ואם אנו רואים אותו חתום -- אין צריך שיבואו לפנינו עדי מסירה שאנו תולים שבדין נמסר.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(נו) שצריך שימסרנו כו'. דעדי מסירה כרתי ועיין בח"מ ס"ס נ"א ובאבן עזר סי' קל"ג:באר היטב

(לט) תולים:    כתב הט"ז אבל אם ידוע לנו שלא נמסר בפני עדים אע"פ שחתמו עליו עדים לא יצא לחרות ועיין בחושן משפט סוף סימן נ"א ובאבן העזר סימן קל"ג.▲ חזור לראש