שולחן ערוך חושן משפט קצא ב


שולחן ערוך

בד"א במוכר שדהו מפני רעתה אבל בשאר קרקעות אע"פ שהגיע שטר המכר בעדים לידו לא קנה עד שיתן דמים:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

מפני רעתה:    דאז ודאי גמר להקנותה להלוקח בשטר לחוד כדי שלא יוכל לחזור בו:

עד שיתן דמים:    פי' כל הדמים וכמ"ש מור"ם ז"ל בהג"ה בסי' שלפני זה בסעיף ט"ז ומטעם שנתבאר שם ואם מקנה לו שדה בחוב שחייב לו המוכר וכתב לו שטר שדי מכורה לך קנאו בשטר לחוד שודאי גמר להקנותו לו במה שנתחייב לו כבר וכ"כ רשב"א בתשו' הביאו הב"י:


ט"ז

באר היטב

(ג) רעתה:    דאז ודאי גמר להקנותה בשטר לחוד כדי שלא יוכל לחזור בו הלוקח שם.קצות החושן

▲ חזור לראש