פתיחת התפריט הראשי

רמב"ם הלכות תשובה ג ב

רמב"םעריכה

דפוסעריכה

אדם שעונותיו מרובין על זכיותיו, מיד הוא מת ברשעו, שנאמר: "על רוב עונך" (ירמיהו ל, יד, ירמיהו ל, טו, הושע ט, ז).
וכן מדינה שעונותיה מרובין, מיד היא אובדת, שנאמר: "זעקת סדום ועמורה כי רבה" (בראשית יח, כ).
וכן כל העולם כולו, אם היו עונותיהם מרובין מזכיותיהן, מיד הן נשחתין, שנאמר: "וירא ה' כי רבה רעת האדם" (בראשית ו, ה).

ושקול זה אינו לפי מנין הזכיות והעונות, אלא לפי גודלם.

יש זכות שהיא כנגד כמה עונות, שנאמר: "יען נמצא בו דבר טוב" (מלכים א יד, יג).
ויש עון שהוא כנגד כמה זכיות, שנאמר: "וחוטא אחד יאבד טובה הרבה" (קהלת ט, יח).

ואין שוקלין אלא בדעתו של אל דעות, והוא היודע היאך עורכין הזכיות כנגד העונות.

מפרשי הרמב"םעריכה

השגת הראב"דעריכה

אדם שעונותיו מרובין על זכיותיו מיד הוא מת ברשעו - א"א אמר אברהם - המחבר בעל ההשגות לא כמו שהוא סובר שכשאמרו רשעים נחתמין לאלתר למיתה, שמיד מתים, ואינו כן כי יש רשעים חיים הרבה. אלא נחתמין לאלתר שלא ימלאו ימיהם, שני הדור שנגזרו עליו, ועיקר דבר זה ביבמות [נ'].