פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

פאות הראש הם שתים סוף הראש הוא מקום חיבורו ללחי מימין ומשמאל:

סעיף בעריכה

בין שגילח הפאות בלבד בין שגילח כל הראש עם הפאות חייב:

סעיף געריכה

אינו חייב אלא בתער ויש אוסרים במספרי' כעין תער ויש לחוש לדבריה':

סעיף דעריכה

גם הניקף חייב אם סייע בדבר שמטה עצמו אליו להקיפו אבל איסורא איכא אע"פ שלא סייע לפיכך אסור להיות ניקף אפילו על ידי עובד כוכבים:

סעיף העריכה

המקיף את הקטן חייב. (אבל מותר להקיף את העובד כוכבים או את האשה (ב"י בשם הרא"ש) ויש מסתפקים בדבר (ב"י בשם י"א).

וקטן מותר להיות ניקף מן העובד כוכבים) (ר"ן פרק אלו הן הגולין)
:

סעיף ועריכה

אשה אינה במצות הקפה וי"א שאף על פי שמותרת להקיף פאת ראשה אסורה להקיף פאת ראש האיש ואפילו הוא קטן:

סעיף זעריכה

עבדים חייבים בהקפת הראש כאנשים:

סעיף חעריכה

טומטום ואנדרוגינוס אסורין בהקפת הראש:

סעיף טעריכה

שיעור הפאה מכנגד שער שעל פדחתו ועד למטה מן האוזן מקום שהלחי התחתון יוצא ומתפרד שם וכל רוחב מקום זה לא תגע בו יד:

סעיף יעריכה

אינו חייב על השחתת פאת הזקן אלא בתער אבל במספרים מותר אפילו כעין תער:

הגה: ומ"מ נזהרים כשמסתפרין במספרים שיעשה היקף הגילוח בחלק העליון מן המספרות ולא בתחתון פן יעשה הכל עם חלק התחתון והוי כתער (ת"ה סימן רצ"ה) מיהו נראה דתחת הגרון אין לחוש בזה הואיל ואינו עיקר מקום הפאות (ד"ע)
:

סעיף יאעריכה

פאות הזקן הם ה' ורבו בהם הדעות לפיכך ירא שמים יצא את כולם ולא יעביר תער על כל זקנו כלל.

(ואפילו תחת הגרון) (ב"י בשם אגרת ר"י וסמ"ג)

:

סעיף יבעריכה

אשה שיש לה זקן מותרת להשחיתו ודינה בהשחתת זקן האיש כדינה בהקפת ראש האיש: