סמ"ג לאו רס

<< · סמ"ג · לאו · רס · >>


מצות לאו רס - לא לאכול מעשר שני של תירוש חוץ לירושלים

מצוות רנט–רסד: הלכות מעשר שני

כל האוכל כזית מעשר שני או ששתה ממנו רביעית יין חוץ לחומות ירושלים לוקה שנ' לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך תירושך ויצהרך. ולוקה על כל אחד ואחד בפני עצמו, לפיכך אם אכל שלשתן חוץ לחומה, לוקה שלש מלקיות שנ' ואכלת לפני ה' אלהיך מעשר דגנך תירושך ויצהרך. ולמה פרטם ולא אמר לא תאכלום בשעריך? לחייב על כל אחד ואחד בפני עצמו כדאיתא במכות [דף י"ח], [שם דף י"ט] אינו לוקה מהתורה עד שיאכל אותו אחר שנכנס לחומת ירושלים שנ' לא תוכל לאכול וגו' ואכלת לפני ה' אלהיך כיון שנכנס למקום אכילתו ואכל כחוץ לוקה [ה"נ משמעות התו' שם] אבל אם אכלו קודם שיכנס לירושלים מכין אותו מכת מרדות מדבריהם. [שם כל הסו']