שולחן ערוך יורה דעה רצה ג


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

מותר לזרוע זרעים וזרע אילן כאחד וכן מותר לערב זרעי אילנות ולזרעם כאחת שאין לך כלאים באילנות אלא הרכבה בלבד בין אילן בירק בין ירק באילן בין ירק בירק שאינו מינו ואפילו עץ סרק על עץ מאכל או עץ מאכל על עץ סרק:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ב) מותר לזרוע כו'. משמע אפי' בארץ ישראל מותר ואזיל לטעמיה בב"י אבל באמת לא כוון יפה אלא נראה עיקר כדעת הטור דבארץ ישראל אסור דנהי דמשום הרכבת אילן ליכא איסורא דכלאי זרעים מיהא איכא כדלקמן ר"ס רצ"ז בהל' כלאי זרעים וכן כתב הב"ח ושאר אחרונים:


(ג) על עץ מאכל כו'. משמע הא ע"ג סרק אפילו שאינו מינו שרי וכדלקמן סעיף ו' בהג"ה:באר היטב

(ב) זרעים:    כ' הש"ך משמע אפילו בא"י מותר אבל באמת לא כיון יפה אלא נראה עיקר כדעת הטור דבא"י אסור דנהי דמשום הרכבת אילן ליכא איסורא דכלאי זרעים מיהא איכא עכ"ל וכ"כ הט"ז דכן מוכח מהירושלמי שזרעים עם האילן אסור וע"ש.▲ חזור לראש