באר היטב על יורה דעה

על שולחן ערוך יורה דעה הושלם מאת ר' זכריה מנדל בן אריה לייב מבעלז

הלכות שחיטה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח

הלכות טריפותעריכה

כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז | לח | לט | מ | מא | מב | מג | מד | מה | מו | מז | מח | מט | נ | נא | נב | נג | נד | נה | נו | נז | נח | נט | ס

הלכות מתנות כהונהעריכה

סא

הלכות אבר מן החיעריכה

סב

הלכות בשר שנתעלם מן העיןעריכה

סג

הלכות חֵלֶב ודםעריכה

סד | סה | סו | סז | סח

הלכות מליחהעריכה

סט | ע | עא | עב | עג | עד | עה | עו | עז | עח | עט

הלכות בהמות וחיות טהורותעריכה

פ | פא | פב | פג | פד | פה | פו

הלכות בשר בחלבעריכה

פז | פח | פט | צ | צא | צב | צג | צד | צה | צו | צז

הלכות תערובותעריכה

צח | צט | ק | קא | קב | קג | קד | קה | קו | קז | קח | קט | קי | קיא

הלכות מאכלי גוייםעריכה

קיב | קיג | קיד | קטו | קטז | קיז | קיח | קיט | קכ | קכא | קכב

הלכות יין נסךעריכה

קכג | קכד | קכה | קכו | קכז | קכח | קכט | קל | קלא | קלב | קלג | קלד | קלה | קלו | קלז | קלח | קלט

הלכות עבודה זרהעריכה

קמ | קמא | קמב | קמג | קמד | קמה | קמו | קמז | קמח | קמט | קנ | קנא | קנב | קנג | קנד | קנה | קנו | קנז | קנח

הלכות ריביתעריכה

קנט | קס | קסא | קסב | קסג | קסד | קסה | קסו | קסז | קסח-קסט | קע | קעא | קעב | קעג | קעד | קעה | קעו | קעז

הלכות חוקות הגויים וכישוףעריכה

קעח | קעט | קפ | קפא | קפב

הלכות נדהעריכה

קפג | קפד | קפה | קפו | קפז | קפח | קפט | קצ | קצא | קצב | קצג | קצד | קצה | קצו | קצז | קצח | קצט | ר | רא | רב

הלכות נדרים ושבועותעריכה

רג | רד | רה | רו | רז | רח | רט | רי | ריא | ריב | ריג | ריד | רטו | רטז | ריז | ריח | ריט | רכ | רכא | רכב | רכג | רכד | רכה | רכו | רכז | רכח | רכט | רל | רלא | רלב | רלג | רלד | רלה | רלו | רלז | רלח | רלט

הלכות כיבוד או"א, רבו, ת"ח ות"תעריכה

רמ | רמא | רמב | רמג | רמד | רמה | רמו

הלכות צדקהעריכה

רמז | רמח | רמט | רנ | רנא | רנב | רנג | רנד | רנה | רנו | רנז | רנח | רנט

הלכות מילהעריכה

רס | רסא | רסב | רסג | רסד | רסה | רסו

הלכות עבדים וגריםעריכה

רסז | רסח | רסט

הלכות ספר תורהעריכה

ער | רעא | ערב | רעג | רעד | ערה | רעו | רעז | רעח | רעט | רפ | רפא | רפב | רפג | רפד

הלכות מזוזהעריכה

רפה | רפו | רפז | רפח | רפט | רצ | רצא

הלכות שילוח הקןעריכה

רצב

הלכות חדשעריכה

רצג

הלכות ערלהעריכה

רצד

הלכות כלאיםעריכה

רצה | רצו | רצז | רצז* | רצח | רצט | ש | שא | שב | שג | דש

הלכות פדיון פטר חמורעריכה

שה | שו | שז | שח | שט | שי | שיא | שיב | שיג | שיד | שטו | שטז | שיז | שיח | שיט | שכ | שכא

הלכות חלהעריכה

שכב | שכג | שכד | שכה | שכו | שכז | שכח | שכט | של

הלכות תרומות ומעשרותעריכה

שלא

הלכות מתנות ענייםעריכה

שלב | שלג

הלכות נדוי וחרםעריכה

שלד

הלכות בקור חוליםעריכה

שלה | שלו | שלז | שלח | שלט

הלכות קריעהעריכה

שמ

הלכות אבלותעריכה

שמא | שמב | שמג | שדמ | שמה | שמו | שמז | שמח | שמט | שנ | שנא | שנב | שנג | שנד | שנה | שנו | שנז | שנח | שנט | שס | שסא | שסב | שסג | שסד | שסה | שסו | שסז | שסח | שסט | שע | שעא | שעב | שעג | שעד | שעה | שעו | שעז | שעח | שעט | שפ | שפא | שפב | שפג | שפד | שפה | שפו | שפז | שפח | שפט | שצ | שצא | שצב | שצג | שצד | שצה | שצו | שצז | שצח | שצט | ת | תא | תב | תג

ראה גםעריכה