באר היטב על יורה דעה רי

סעיף אעריכה

(א) לבד:    דהיינו כשהיה בלבו פת חטים ואם היה בלבו של שעורים אסור בפת שעורים לבד דשניהם בכלל פת סתם וכתב הב"ח דהיינו דוקא כשהוציא בשוגג פת סתם ולא נתכוין לאסור עליו פת סתם אבל אם הוציא בשפתיו פת סתם בכוונה ומתכוין שלא להוציא פת חטין בשפתיו אלא לחשוב בלבו פת חטין אסור בכל פת דדברים שבלב אינן דברים עכ"ל וכ"כ מהרש"ל.

(ב) אחרים:    כגון שאמר שבועה שלא אוכל היום ועל דעתכם אני נשבע (אין זה יכול לומר כך וכך היה בלבי) רמב"ם.

סעיף בעריכה

(ג) שיתירו:    כתב הש"ך דלסברא זו נראה דאפילו חזרו והתירוהו בחלום אינו כלום דא"א לחלום בלא דברים בטלים ושמא ההיתר דברים בטלים וע"ל סי' של"ד סל"ה וכתב הב"ח דה"ה אשה שנדרה בחלום צריכה י' כמו האיש ואין הבעל יכול להפר לה ביום שמעו דדין נדר זה כמו נדוי עכ"ל וכן נוהגין והט"ז כתב שמצא בתשובה למהר"ל מפראג שהשיב הלכה למעשה כדעת הראשונה בש"ע דא"צ התרה כלל.

סעיף געריכה

(ד) דיבור:    היינו שלום עליך רבי. פרישה.

(ה) לנדרו:    אבל לא תוך כ"ד למחאתן שאין האחרים שייכים לנדרו שתהא מחאה שלהם סומכת נדרו לחזרה ומחשב הפסקה בין הקבלה ובין הנדר ט"ז. וש"ך.