באר היטב על יורה דעה שמח

סעיף אעריכה

(א) תשמישן: ואין בו משום דרכי האמורי ולא משום בל תשחית שזהו כבודן שלא ישתמשו אחרים בכלי תשמישן ובהדיוטות אסור דאיכא יוהרא והשחתה.

סעיף בעריכה

(ב) ממון: דאל"כ אין כופין הקרובים אלא על הכל מוטל לקברו ועיין בחושן משפט סימן רנ"ג סל"א.

סעיף געריכה

(ג) שומעין: משום דאיכא בזיוני דחיי. ש"ך.