באר היטב על יורה דעה רפה

סעיף אעריכה

(א) יאריכו:    דכתיב למען ירבו ימיכם וימי בניכם וגו'.

סעיף בעריכה

(ב) יוצא:    וכשיוצא לדרך חוץ לעיר יניח ידיו על המזוזה ויאמר בשמך ט"ל אטל"ה כי טל בגימטריא כוז"ו. כ"כ במהרי"ל.