באר היטב על יורה דעה עח

סעיף אעריכה


(א) גוונא:    כ' הש"ך אפילו בטפילת עיסה שבלילתה רכה יש לה כל דין בישול לקדרה בין לקולא בין לחומרא.


(ב) בציר:    פי' בציר מותר למשוח בשר שלא נמלח והך ציר הוא ציר בשר ובאו"ה כ' ביצים מתובלו' ולא הוזכר שם ציר.


(ג) ופשטיד"א:    פי' אם צלו פשטיד"א על גחלים או במחבת ונמצא בו לב או כבד דינו כמו בבישול אם יש ס' הכל מותר מלבד הלב או הכבד או החתיכה שהאיסור דבוק ואי ליכא ס' הכל אסור (ועיין פר"ח).


(ד) לקולא:    פי' דאם יש בו ס' הכל שרי מלבד אותה חתיכה שהאיסור דבוק בה ואי ליכא ס' הכל אסור וכ' הט"ז ולא אמרינן דחיישינן שמא מתחלה נאסרו ב' או ג' חתיכות ע"י שומן שמטפטף שם תחילה ויצטרך ס' נגד אותן ב' או ג' חתיכות לא אמרינן הכי עכ"ל.