באר היטב על יורה דעה יב

סימן יב עריכה

סעיף א עריכה

(א) הגומא: וכתב בש"ך ואע"פ שאינה נקיה מעפר אסור והטעם שכן דרך האפיקורסים.

(ב) כן: והטעם מפני שא"צ לנקות השוק ואפילו אין שם אדם אסור משא"כ בביתו שניכר לכל שמתכוין לנקות את ביתו.

סעיף ב עריכה

(ג) בדיקה: וכתב בש"ך והיינו דוקא לאותה שחיטה ששחט עכשיו אבל מכאן ולהבא צריך בדיקה וה"ה לשוחט לתוך ימים וכלים נמי דינא הכי.

(ד) בדיעבד: וכתב בש"ך דהאי הג"ה קאי גם אלעיל סימן י"א.