באר היטב על יורה דעה פ

סעיף אעריכה

(א) מותר:    דלא אסרה תורה אלא חלב הראוי להקרבה משא"כ בחיה.

(ב) בקרנותיה:    כתב הש"ך כלומר כשהיא מעלה גרה ומפרסת פרסה אבל פשיטא דאין סי' מפוצלות מורה שהיא טהורה.

סעיף געריכה

(ג) בהמה:    מיהו צריך לכסות דמו בלא ברכה כמ"ש בסי' כ"ח ש"ך.

סעיף העריכה

(ד) ומכסין:    פי' בלא ברכה ואם שחטו בי"ט אין מכסין דמו ועיין באורח חיים סי' תצ"ח גבי כוי.