באר היטב על יורה דעה שעז

סעיף בעריכה

(א) מברין: דכל דבר שהוא משום כבוד לחיים אין עושין לאבל שהוא מנודה. וע"ל סי' שמ"ה ס"ד. עכ"ל הש"ך (ועיין בבה"י).