פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) ויפרוש:    בפ' בתרא דעירובין אמרינן היכא דלא אפשר בפריסת בגד יהפוך הכתב דאי לא אפיך איכא בזיון כתבי הקדש טפי וכתב הב"ח מכאן יש ללמוד שלא ילך אדם חוץ ויניח הספר פתוח אם אין עליו מפה דלאו דוקא ס"ת אלא ה"ה שאר ספרים וכ' הש"ך וידוע לחכמי האמת שיש מלאך אחד נקרא ש"ד והוא ש"ומר ד"פין על מי שמניח ספר פתוח ויוצא שמשכח תלמודו עכ"ל.