באר היטב על יורה דעה קפג

סעיף אעריכה

(א) ממקורה:    מדכתיב והיא גלתה מקור דמי' למדו חז"ל שאינה טמאה אלא בדם הבא מן המקור.

(ב) באונס:    ר"ל ע"י קפיצה בין ברצון כפי טבע האשה מחמת עצמה. ט"ז.

(ג) שתרגיש:    היינו מדאוריי' אבל מדרבנן טמאה אע"פ שלא הרגישה כדלקמן סי' קפ"ז וכמה דוכתי.

(ד) כחרדל:    וה"ה פחות.

(ה) נקיים:    היינו מדרבנן אבל מדאורייתא א"צ לישב ז"נ אלא זבה גדולה אלא דרבנן החמירו שלא יבא לידי טעות.

(ו) נדה:    אבל א"צ טבילה משום דבהסתלק ממנה איסור חמור הנדה תבא לידי זנות שהוא איסור קל. ריב"ש סי' תכ"ב. הבא על הפנויה דרך זנות והיא גדולה שהגיע זמנה לראות ובא לעשות תשוב' צריך לעשות תשובה כבועל נדה אם לא שידוע לו שטבלה בודאי. מהר"ם מינץ סי' צ"ו.