באר היטב על יורה דעה שמה

סעיף אעריכה

(א) קורעין: משמע שאין קורעין עליו כלל אפי' האבלים אבל דעת הרמב"ן והטור שהאבלים קורעין עליו והאי אין קורעין פי' לרחוקים עכ"ל הש"ך. וכ' בתשובת הרשב"א דבכל מקום שאמרו אין מתעסקין עמו לכל דבר מ"מ לא לענין קבורה ותכריכים אמרו וכו'.

סעיף בעריכה

(ב) שאמר: וכ' מהרש"ל דאם לא ראוהו עולה אדיבוריה לא סמכינן ואינו בחזקת מאבד עצמו לדעת וכ' הב"ח שדבריו נכונים.

(ג) שגנב: כ' הש"ך משמע דמשום עבירה דגנבה וגזלה לא חשיב כפורש מדרכי הצבור ומתאבלים עליו ולפ"ז בגנב וגזלן שמתו על מטתן יש להתאבל עליהן וכתב הב"ח שכן נוהגין והיינו כשהתודה קודם מיתתו ומ"ש הרב בסימן ש"מ ס"ה דברגיל לעשות עבירה אין מתאבלין עליו נראה דהיינו כשלא התודה קודם מיתתו. עכ"ל.

סעיף געריכה

(ד) כשאול: שהרג את עצמו לפי שראה שהפלשתים יעשו בו כרצונם ויהרגוהו.

סעיף העריכה

(ה) ושמחים: על שאבדו שונאיו של מקום דכתיב באבוד רשעים רנה.

סעיף ועריכה

(ו) אמו: או אם אביו כדלעיל סימן ש"מ ס"ה בהג"ה.