באר היטב על יורה דעה שנד

סעיף אעריכה


(א) הראשון: היינו אותו שמת ראשון. ש"ך.


(ב) שיוציאו: כדי שלא לעכב קבורת השני ש"ך.