באר היטב על יורה דעה רצה

סעיף אעריכה

(א) בכלל:    כ' הדרישה דנראה אם זרע ב' מיני אילנות בארץ ישראל לא גרע איסורו מכלאי זרע השדה כו' ולא עיין ברמב"ם שכ' בהדיא וכן מותר לערב זרעי אילנות ולזרען כאחד שאין לך כלאים באילנות אלא הרכבה בלבד וזה אפילו בא"י שהרי כ' שאין לך כלאים וכו' עכ"ל הט"ז.

סעיף געריכה

(ב) זרעים:    כ' הש"ך משמע אפילו בא"י מותר אבל באמת לא כיון יפה אלא נראה עיקר כדעת הטור דבא"י אסור דנהי דמשום הרכבת אילן ליכא איסורא דכלאי זרעים מיהא איכא עכ"ל וכ"כ הט"ז דכן מוכח מהירושלמי שזרעים עם האילן אסור וע"ש.

סעיף דעריכה

(ג) חרס:    והטור כ' של עץ.

(ד) בצדה:    והש"ך כתב דטוב ליזהר לכתחלה ולהחמיר שלא לזרוע תוך שלשה טפחים דכן דעת הר"ן והתוספות ע"ש.