פתיחת התפריט הראשי

באר היטב על יורה דעה קפו

סעיף אעריכה


(א) נהגו:    האי וכן נהגו קאי ע"ז שא"צ לבדוק היא בעד אחד והוא בעד א' אבל עכשיו נהגו לבדוק את עצמן שלא בפני בעלה קודם תשמיש. בי"ה.

סעיף בעריכה


(ב) ולמחר:    אע"פ שבלילה לא ידע ואפשר שבאיסור בא עליה מ"מ למחר ידע משא"כ אם אבד העד שלעולם לא ידע מש"ה לא תשמש עד שתבדוק. רש"י.