באר היטב על יורה דעה שנ

סעיף אעריכה

(א) ותולין: וכתב הב"ח ועכשיו לא נהגו כן ומעכבין על מי שבא לשנות המנהג.