באר היטב על יורה דעה שסו

סעיף אעריכה

(א) המשפחה: שגנאי הוא להם שבני המשפחה לא יהיו קבורים במקום אחד כמנהגם. ש"ך (ואע"ג דמי שצוה שלא יספידוהו שומעין לו שאני התם דאמר כן בשעת מיתה אבל הכא זוזי אנסוהו. א"נ התם לדידיה לחוד אבל הכא מקום הספדו יורשיו ובני ביתו נספדים שם ואיכא פגם שלהן ועי' בתוס' פרק יש בכור דף נ"ב ד"ה באין בני משפחה).