באר היטב על יורה דעה שמו

סעיף אעריכה

(א) בעיר: כ' הב"ח דוקא צלוב בעיר אבל במלכותינו שצולבין חוץ לעיר על פני השדה מותר להשהות בכל העיירות וע"כ אין דין זה נוהג עכשיו כלל. ש"ך.