באר היטב על יורה דעה קמ

סעיף אעריכה

(א) מהג': כ' הש"ך דהמחבר לטעמיה אזיל דס"ל בסי' ק"י דלא שרי אלא תערובות הג' אבל כבר כתבתי שם דבכאן שרי התערובות השני לכ"ע וע"ש יתר הדברים פרטי דינים השייכים לסימן זה שנתבאר שם על נכון עכ"ל.